dnes je 26.5.2024

Input:

Zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění

4.10.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.12.4.3
Zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění

Zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění

 

A) Zákonné znaky trestného činu

Trestný čin zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění podle § 254 odst. 1 TrZ spáchá a trestem odnětí svobody až na 2 roky nebo trestem zákazu činnosti bude potrestán,

- kdo nevede účetní knihy, zápisy nebo jiné doklady sloužící k přehledu o stavu hospodaření a majetku nebo k jejich kontrole, ač je k tomu podle zákona povinen,

- kdo v takových účetních knihách, zápisech nebo jiných dokladech uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje, nebo

- kdo takové účetní knihy, zápisy nebo jiné doklady změní, zničí, poškodí, učiní neupotřebitelnými nebo zatají,

a ohrozí tak majetková práva jiného nebo včasné a řádné vyměření daně.

 

Trestný čin zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění podle § 254 odst. 2 TrZ spáchá a trestem odnětí svobody až na 2 roky nebo trestem zákazu činnosti bude potrestán,

- kdo uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje v podkladech sloužících pro zápis do obchodního rejstříku, nadačního rejstříku, rejstříku obecně prospěšných společností nebo rejstříku společenství vlastníků jednotek anebo v takových podkladech zamlčí podstatné skutečnosti,

- kdo v podkladech sloužících pro vypracování znaleckého posudku, který se přikládá k návrhu na zápis do obchodního rejstříku, nadačního rejstříku, rejstříku obecně prospěšných společností nebo rejstříku společenství vlastníků jednotek uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje nebo v takových podkladech zamlčí podstatné údaje, nebo

- kdo jiného ohrozí nebo omezí na právech tím, že bez zbytečného odkladu nepodá návrh na zápis zákonem stanoveného údaje do obchodního rejstříku, nadačního rejstříku, rejstříku obecně prospěšných společností nebo rejstříku společenství vlastníků jednotek nebo neuloží listinu do sbírky listin, ač je k tomu podle zákona nebo smlouvy povinen.

 

Přísnější trest v podobě odnětí svobody na 1 rok až 5 let hrozí podle § 254 odst. 3 TrZ pachateli, který způsobí činem uvedeným v § 254 odst. 1 nebo 2 TrZ na cizím majetku značnou škodu.

 

Ještě přísnějším trestem v podobě odnětí svobody na 2 roky až 8 let může být podle § 254 odst. 4 TrZ pachatel potrestán, pokud způsobí činem uvedeným v § 254 odst. 1 nebo 2 TrZ škodu velkého rozsahu.

 

B) Výklad zákonných znaků

Podstatou trestného činu zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění podle § 254 TrZ je jednání pachatele, ať už ve formě konání nebo opomenutí ( § 112 TrZ), kterým se negativně ovlivňuje vypovídací hodnota údajů v účetnictví nebo jiných dokladů anebo údajů zapisovaných do obchodního rejstříku, nadačního rejstříku, rejstříku obecně prospěšných společností nebo rejstříku společenství vlastníků jednotek. Pachatel tedy způsobí zkreslení obsahu těchto údajů nebo to, že takové údaje nejsou vůbec k dispozici.

 

Ustanovení § 254 TrZ obsahuje dvě samostatné základní skutkové podstaty. První z nich podle § 254 odst. 1 TrZ se týká účetních a jiných podobných dokladů, druhá z nich podle § 254 odst. 2 TrZ sankcionuje jednání vůči obchodnímu rejstříku, nadačnímu rejstříku, rejstříku obecně prospěšných společností nebo rejstříku společenství vlastníků jednotek.

 

a) Zkreslování účetnictví

 

Jednání pachatele

Jak již bylo uvedeno, jednání pachatele může mít formu konání (např. v případě pozměňování obsahu účetních dokladů, zařazování fiktivních dokladů do účetnictví) nebo opomenutí (např. v případě nezařazení některých dokladů do účetnictví nebo vůbec nevedení účetnictví). Jednání zde směřuje především proti těm dokladům, které tvoří součást účetnictví, jež jsou ze zákona povinni vést zejména podnikatelé a jiné účetní jednotky zejména podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, popřípadě i podle zvláštních zákonů (např. podle § 39 a § 40 ObchZ, podle § 21 a násl. zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů). Kromě účetních knih a účetních zápisů může jít o další účetní doklady, např. peněžní deník. Jinými než účetními doklady by mohly být např. evidence (záznamy) denních tržeb, evidence příjmů a evidence hmotného a nehmotného majetku, který lze odpisovat (vedené podle daňových zákonů), dále deník obchodníka s cennými papíry, informace a podklady předávané komerčními bankami bankovnímu dohledu České národní banky apod. Vždy jde o doklady sloužící k přehledu o stavu hospodaření a majetku nebo k jejich kontrole. Může jít (ale nemusí) o doklady, které jsou zároveň daňovými doklady např. ve smyslu § 26 a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. K účetním souvislostem viz též výklad .

 

Ohrožovací následek

Důsledkem výše uvedeného jednání musí být ohrožení majetkových práv jiného, např. ohrožení práva na uspokojení pohledávky věřitele, který poskytl pachateli úvěr, práv akcionářů či jiných společníků obchodní společnosti, kteří se účastní na jejím podnikání svými vklady do základního kapitálu, apod. Dalším alternativním následkem je ohrožení včasného a řádného vyměření daně, přičemž se to může týkat jakéhokoli druhu daně. K vyměřování daní viz zejména ustanovení § 135 a násl. zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu (resp. do 31. 12. 2010 ustanovení § 40 a násl. zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů).

Z tohoto hlediska jde v podstatě o přípravné jednání ke zkrácení daně, protože účetnictví je vedeno zejména pro daňové účely. Zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění se však může týkat i jiných oblastí, např. zdravotního pojištění, sociálního zabezpečení, zaměstnanosti apod.

 

Protože jde o ohrožovací delikt, není způsobení škody podmínkou trestnosti, ale postačí ohrožení v uvedeném smyslu. Tento následek se vztahuje na všechny tři výše uvedené alternativy jednání. Dojde-li ke skutečnému poškození majetkových práv jiného nebo ke zkrácení daně ve smyslu § 240 odst. 1 TrZ, posoudí se jednání pachatele zpravidla jako jiný trestný čin, např. jako poškození věřitele podle § 222 TrZ nebo jako zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby podle

Nahrávám...
Nahrávám...