dnes je 27.5.2024

Input:

Změny v osobě věřitele

20.6.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.4.2.4
Změny v osobě věřitele

Změny v osobě věřitele

 

V kterékoli fázi insolvenčního řízení nic nebrání tomu, aby došlo ke změně v osobě věřitele v důsledku převodu či přechodu uplatněné pohledávky. Může jít o věřitele, který podal návrh na zahájení insolvenčního řízení, (viz níže uvedené usnesení Vrchního soudu v Praze sp.zn. KSHK 45 INS 5103/2009, 1 VSPH 517/2009-A) nebo o věřitele, který uplatnil své nároky v insolvenčním řízení přihláškou. Stát se tak může jak před přezkumným jednáním, tak poté, co je pohledávka při přezkumném jednání zjištěna, či v době, kdy se o popřenou pohledávku vede incidenční spor.

 

Převod nebo přechod pohledávky

Na výše uvedenou situaci pamatují § 18 a 19 IZ. (k tomu blíže viz část 3/2.2.1). Podle § 18 IZ platí, že nastane-li v průběhu insolvenčního řízení skutečnost, se kterou právní předpisy spojují převod nebo přechod pohledávky z původního věřitele na nabyvatele pohledávky, aniž původní věřitel ztratí způsobilost být účastníkem řízení, insolvenční soud rozhodne, že na místo tohoto věřitele vstupuje do insolvenčního řízení nabyvatel jeho pohledávky.

 

Návrh původního věřitele

Rozhodnutí o procesním nástupnictví přihlášeného věřitele soud vydá na návrh věřitele a za písemného souhlasu nabyvatele pohledávky s jeho vstupem do insolvenčního řízení.

Převod nebo přechod pohledávky, pokud nevyplývá přímo z právního předpisu, je nutno doložit veřejnou listinou nebo alespoň listinou, na které je úředně ověřena pravost podpisů původního a nového věřitele. Tento návrh může být nahrazen podle § 18 odst. 3 IZ společným prohlášením původního a nového věřitele učiněným do protokolu před insolvenčním soudem o tom, že došlo k převodu nebo přechodu pohledávky.

 

Rozhodnutí soudu

Insolvenční soud je povinen rozhodnout o návrhu ve lhůtě do konce pracovního dne nejblíže následujícího po dni, kdy mu takový návrh došel. Rozhodnutí se doručuje jeho vyvěšením na úřední desce insolvenčního soudu se současným zveřejněním v insolvenčním rejstříku (dle § 71 odst. 1 IZ) a zvlášť se doručuje věřiteli, nabyvateli pohledávky, dlužníkovi a insolvenčnímu správci. Proti rozhodnutí o změně v osobě věřitele není odvolání přípustné, insolvenční soud však není tímto rozhodnutím vázán. Kdyby tedy později vyšlo najevo, že k platnému převodu nebo přechodu pohledávky nedošlo, je insolvenční soud oprávněn i bez návrhu rozhodnutí o změně v osobě věřitele zrušit a případně je nahradit rozhodnutím jiným. - viz níže uvedené usnesení Vrchního soudu sp.zn. KSOS 13 INS 331/2009, 2 VSOL 309/2009-P5 ze dne 30. 11. 2009. Nabyvatel pohledávky se stává podle § 19 IZ účastníkem insolvenčního řízení, jakmile insolvenční soud o jeho vstupu do řízení rozhodl, a platí pro něj stav insolvenčního řízení, který tu byl v době, kdy se stal jeho účastníkem.

Pokud jde o incidenční spory, insolvenční soud v nich samostatné rozhodnutí nevydává a nabyvatel pohledávky do nich nastupuje automaticky na základě rozhodnutí vydaného podle § 18 IZ v rámci samotného insolvenčního řízení.

 

Fikce změny

Pokud insolvenční soud lhůtu k vydání rozhodnutí zmešká, dochází ke změně v osobě věřitele fikcí, neboť se má za to, že soud návrhu vyhověl. Na vzniklou procesní situaci je nutno procesně reagovat. Postup soudu pro tento případ je upraven v § 5 vyhl. č. 311/2007 Sb. takto:

- jakmile insolvenční soud zjistí, že o návrhu nebylo v zákonné lhůtě rozhodnuto, rozhodnutí dodatečně vyhotoví a doručí je,

- za den vydání rozhodnutí se považuje den nejblíže následující po dni, kdy insolvenčnímu soudu došel návrh na změnu v osobě věřitele.

 

Jestliže postupem podle § 18 IZ skončí v

Nahrávám...
Nahrávám...