dnes je 1.12.2023

Input:

Zneužití informace a postavení v obchodním styku

4.10.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.12.4.6
Zneužití informace a postavení v obchodním styku

Zneužití informace a postavení v obchodním styku

 

A) Zákonné znaky trestného činu

Trestný čin zneužití informace a postavení v obchodním styku podle § 255 odst. 2 TrZ spáchá a trestem odnětí svobody až na 3 roky nebo trestem zákazu činnosti bude potrestán, kdo jako podnikatel, společník, člen orgánu, zaměstnanec nebo účastník na podnikání dvou nebo více podnikatelů se stejným nebo podobným předmětem činnosti v úmyslu opatřit sobě nebo jinému výhodu nebo prospěch uzavře nebo dá popud k uzavření smlouvy na úkor jednoho nebo více podnikatelů nebo jejich podniků.

Přísnější trest v podobě odnětí svobody na 2 roky až 8 let podle § 255 odst. 3 TrZ hrozí pachateli, který získá činem uvedeným v § 255 odst. 2 TrZ pro sebe nebo pro jiného značný prospěch.

Ještě přísnějším trestem v podobě odnětí svobody na 5 až 10 let může být podle § 255 odst. 4 TrZ pachatel potrestán, získá-li činem uvedeným v § 255 odst. 2 TrZ pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu.

 

B) Výklad zákonných znaků

Ustanovení § 255 odst. 2 TrZ sankcionuje některé případy porušování zákazu konkurence. Zákaz konkurence je stanoven především v ObchZ, a to jednak obecně v § 65 ObchZ, včetně důsledků spojených s jeho porušením, a jednak zvlášť pro jednotlivé typy obchodních společností a pro družstva ( § 84 , 99 , 136 , § 139 odst. 4, § 196 , § 200 odst. 3 a § 249 ObchZ). U společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti lze zákaz konkurence ještě rozšířit (nikoli omezit) nad rámec zákona ve vnitřních normách (ve společenské smlouvě, resp. ve stanovách či usneseních valné hromady). Formulace § 255 odst. 2 TrZ ovšem umožňuje vyvodit trestní odpovědnost - za splnění všech ostatních podmínek - i v jiných případech porušení zákazu konkurence, než na které dopadají citovaná ustanovení ObchZ, a to jak ve vztahu k dalším osobám, tak i ohledně jiných jednání.

 

Ustanovení § 255 odst. 2 TrZ totiž není skutkovou podstatou s tzv. blanketní či odkazovací dispozicí (jako je tomu např. v § 248 TrZ), protože se nedovolává citovaných ustanovení ObchZ, ale TrZ zde obsahuje vlastní znaky charakterizující porušení zákazu konkurence, včetně postavení pachatele, typu jednání a specifického úmyslu. Proto nezáleží na tom, zda pro pachatele platil zákaz konkurence i podle ObchZ nebo jiného předpisu, resp. podle stanov či společenské smlouvy. Na druhé straně ke spáchání tohoto trestného činu nepostačuje porušení zákazu konkurence podle těchto jiných mimotrestních norem či vnitřních aktů obchodních společností a družstev.

 

Stejný nebo podobný předmět činnosti

Stejný nebo podobný předmět činnosti, jehož se týká zákaz konkurence, bude třeba dovodit srovnáním předmětů činnosti obou (nebo všech) dotčených podnikatelů (např. u bank a obchodníků s cennými papíry to může být obchodování s cennými papíry). Je jím zásadně každý předmět

Nejnavštěvovanější semináře
          Nahrávám...
          Nahrávám...