dnes je 20.6.2024

Input:

Zpráva o reorganizačním plánu

15.4.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.6.3
Zpráva o reorganizačním plánu

JUDr. Sylva Rychtalíková

Obligatorní zpracování zprávy

Předložení reorganizačního plánu musí předcházet zpracování zprávy o reorganizačním plánu (§ 343 odst. 1 IZ); tuto povinnost má každý předkladatel reorganizačního plánu. Obsahem této zprávy musí být dostatečné informace o návrhu reorganizačního plánu; povinnou součástí zprávy je reorganizační plán nebo jeho shrnutí a zhodnocení jeho dopadu na věřitele. Obsah zprávy o reorganizačním plánu, tj. co se rozumí dostatečnými informacemi o reorganizačním plánu, je obecně formulován v § 343 odst. 2 IZ. Náležitosti zprávy o reorganizačním plánu stanoví – ve smyslu § 343 odst. 4 IZ – vyhláška ministerstva spravedlnosti č. 311/2007, o jednacím řádu pro insolvenční řízení (podrobněji viz část VZOR ZPRÁVY O REORGANIZAČNÍM PLÁNU).

Lhůta k předložení zprávy

Zpráva musí být předložena věřitelům nejpozději 15 dnů před termínem konání schůze věřitelů, která se má konat za účelem projednání reorganizačního plánu a hlasování o jeho přijetí.

Odpadnutí povinnosti zpracovat zprávu

V případě postupu podle § 148 odst. 2 IZ (tj. při povolení reorganizace spolu s rozhodnutím o úpadku – viz část Rozhodnutí o způsobu řešení úpadku ), jakož i v případě, kdy věřitelé hlasují o přijetí reorganizačního plánu mimo schůzi věřitelů po zahájení insolvenčního řízení způsobem uvedeným v § 346 odst. 1 IZ (viz část Hlasování o přijetí reorganizačního plánu mimo schůzi věřitelů), odpadá povinnost zpracovat zprávu o reorganizačním plánu. Tato skutečnost vyplývá z účelového a systematického výkladu příslušných ustanovení insolvenčního zákona. Zpráva o reorganizačním plánu totiž v takových případech již nemůže plnit žádný účel, neboť k přijetí reorganizačního plánu došlo již před zahájením insolvenčního řízení, a z tohoto důvodu již ani není svolávána schůze věřitelů za účelem projednání reorganizačního plánu a hlasování o jeho přijetí. Předkladatel reorganizačního plánu však musí ve shora uvedených případech věřitelům před hlasováním o přijetí reorganizačního plánu umožnit, aby se seznámili s informacemi, které svým obsahem a rozsahem odpovídají informacím, které jsou obligatorní součástí zprávy o reorganizačním plánu; jinak je hlasování nepřípustné a k hlasu věřitele se nepřihlíží.

Povinnosti emitenta cenných papírů přijatých k obchodování na regulovaném trhu

Předložení zprávy o reorganizačním plánu, příp. informací odpovídajících povinnému obsahu a rozsahu této zprávy, nezbavuje dlužníka, který je emitentem cenných papírů přijatých k obchodování na regulovaném trhu, povinnosti splnit veškeré informační povinnosti stanovené ZPKT(srov. jeho § 118 ukládající povinnost zveřejnit výroční zprávu a konsolidovanou výroční zprávu, § 119 ukládající povinnost vypracovat a uveřejnit pololetní zprávu nebo § 120 ukládající ostatní povinnosti emitenta).

Rozhodnutí o zprávě

Nahrávám...
Nahrávám...