dnes je 21.6.2024

Input:

Způsobilost být účastníkem řízení a jeho procesní způsobilost

20.6.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.3.5.1.3
Způsobilost být účastníkem řízení a jeho procesní způsobilost

Způsobilost být účastníkem řízení a jeho procesní způsobilost

 

Z hlediska této podmínky řízení insolvenční soud zkoumá:

- zda navrhovatel a dlužník, tak jak byli v návrhu na zahájení insolvenčního řízení označeni, jsou existujícím subjektem práva a mají způsobilost být účastníkem řízení ( § 19 OSŘ),

- zda tu jsou osoby, které jsou oprávněny za tyto účastníky řízení jednat ( § 20 až § 21b OSŘ), tedy zda účastníci řízení mají i procesní způsobilost - v případě právnické osoby může nedostatek její procesní způsobilosti spočívat v tom, že v rozporu se zákonem nemá ustanovený statutární orgán nebo že ve vnitřních poměrech právnické osoby je spor o to, kdo je osobou oprávněnou za dlužníka. Tuto situaci insolvenční soud vhodně ošetří, např. ustanovením opatrovníka podle § 29 odst. 2 OSŘ.

Pokud insolvenční soud některou z výše uvedených překážek řízení zjistí (a nebude-li možno ji vhodným způsobem odstranit), řízení zastaví.

 

Z usnesení Vrchního soudu v Praze sp. zn., MSPH 76 INS 2762/2011, 2 VSPH 1314/2011-A ze dne 6. 4. 2012 plyne, že způsobilost být účastníkem insolvenčního řízení je v případě zahraniční právnické osoby dostatečně doložena originálem (popř. opisem) výpisu z obchodního (či jiného rejstříku) opatřeného úředním překladem do českého jazyka.

 

Osoby vyloučené z užití insolvenčního zákona

Pokud je však jako dlužník označena osoba uvedená v § 6 IZ, tedy pokud návrh směřuje proti

a) státu,

b) územnímu samosprávnému celku,

c) České národní bance,

d) Všeobecné zdravotní pojišťovně ČR,

e) Fondu pojištění vkladů,

f) Garančnímu fondu obchodníků s cennými papíry,

g) veřejné vysoké škole,

h) právnické osobě, jestliže stát nebo vyšší územní samosprávný celek před zahájením insolvenčního

Nahrávám...
Nahrávám...