dnes je 15.7.2024

Input:

107/2006 Sb., Zákon o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, ve znění účinném k 1.1.2014

č. 107/2006 Sb., Zákon o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, ve znění účinném k 1.1.2014
ZÁKON
ze dne 14. března 2006
o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
150/2009 Sb.
(k 1.6.2009)
mění § 2 písm. c), § 3 odst. 1 a 5, § 4, § 8 odst. 2 a přílohu
ve znění tiskové opravy uveřejněné ve Sbírce zákonů v částce č. 58 z r. 2009
89/2012 Sb.
(k 1.1.2014)
ruší část druhou
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
ZÁKON O JEDNOSTRANNÉM ZVYŠOVÁNÍ NÁJEMNÉHO Z BYTU
§ 1
Předmět úpravy
(1)  Tento zákon upravuje postup při jednostranném zvyšování nájemného z bytu (dále jen „nájemné”).
(2)  Tento zákon se nevztahuje na nájemné v bytech
a)  pronajatých společníkům, členům nebo zakladatelům právnické osoby vzniklé za účelem, aby se stala vlastníkem domu s byty,
b)  bytových družstev zřízených po roce 1958, jde-li o byty postavené s finanční, úvěrovou a jinou pomocí poskytnutou podle předpisů o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní bytové výstavbě, které jsou v nájmu jejich členů,
c)  bytových družstev označovaných podle dřívějších právních předpisů jako lidová bytová družstva, které jsou v nájmu jejich členů,
d)  jejichž výstavba nebo dostavba byla povolena po 30. červnu 1993 a na jejichž financování byla obcím poskytnuta dotace ze státního rozpočtu nebo ze státních fondů na výstavbu nájemních bytů, a to po dobu platnosti podmínek poskytnuté dotace,
e)  zvláštního určení a bytech v domech zvláštního určení, jejichž výstavba byla povolena před 30. červnem 1993.
§ 2
Základní pojmy
Pro účely tohoto zákona se rozumí
a)  nájemným cena za užívání pronajatého bytu,
b)  aktuálním nájemným za 1 m2 podlahové plochy bytu pro konkrétní byt podíl placeného nájemného, bez úhrady za vybavení bytu, a podlahové plochy bytu,
c)  cílovou hodnotou měsíčního nájemného za 1 m2 podlahové plochy bytu takové nájemné, kterého může být dosaženo při jednostranném zvyšování nájemného nejdříve k 1. lednu 2010, v případech uvedených v § 3 odst. 1 větě druhé nejdříve k 1. lednu 2012,
d)  podlahovou plochou bytu součet podlahových ploch všech místností bytu a jeho příslušenství1) , a to i mimo byt, pokud jsou užívány výhradně nájemcem bytu; podlahová plocha sklepů, které nejsou místnostmi, a podlahová plocha balkonů, lodžií a teras se započítává pouze jednou polovinou,
e)  bytem se sníženou kvalitou byt bez ústředního vytápění a s částečným nebo společným základním příslušenstvím, nebo byt bez ústředního vytápění a bez základního příslušenství, nebo byt s ústředním vytápěním bez základního příslušenství,
f)  základním příslušenstvím koupelna nebo koupelnový, popřípadě sprchový kout a splachovací záchod; základní příslušenství se považuje za součást bytu, i když je v domě mimo byt, avšak užívá jej jen nájemce bytu,
g)  ústředním vytápěním vytápění zdrojem tepla, který je umístěn mimo byt, nebo který je umístěn v místnosti k tomu určené, včetně sklepa v rodinném domě s jedním bytem, nebo jiné elektrické nebo plynové vytápění.
§ 3
Jednostranné zvýšení nájemného
(1)  Jednostranné zvýšení nájemného pronajímatelem lze uplatnit v období, které začíná dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a
Nahrávám...
Nahrávám...