dnes je 19.5.2024

Input:

145/2010 Sb., Zákon o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů, ve znění účinném k 1.1.2014

č. 145/2010 Sb., Zákon o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů, ve znění účinném k 1.1.2014
[zrušeno č. 257/2016 Sb.]
ZÁKON
ze dne 21. dubna 2010
o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
43/2013 Sb.
(k 25.2.2013)
mění, celkem 39 novelizačních bodů; nové přechodné ustanovení
43/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění § 6 odst. 1
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR
§ 1
Předmět úpravy
Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje některá práva a povinnosti související se spotřebitelským úvěrem. Spotřebitelským úvěrem se rozumí odložená platba, půjčka, úvěr nebo jiná obdobná finanční služba poskytovaná nebo přislíbená spotřebiteli věřitelem, nebo zprostředkovatelem.
§ 2
Tento zákon se nevztahuje na odloženou platbu, půjčku, úvěr nebo jinou obdobnou finanční službu
a) poskytnutou pro účely bydlení, v níž je pohledávka zajištěna zástavním právem k nemovitosti a jejímž účelem je
1. nabytí vlastnického práva k nemovitosti, vypořádání vlastnických vztahů k nemovitosti nebo výstavba nemovitosti,
2. úhrada za převod členských práv a povinností v bytovém družstvu nebo nabytí účasti v jiné právnické osobě za účelem získání práva užívání bytu či rodinného domu,
3. změna stavby2) nebo její připojení k veřejným sítím,
4. úhrada nákladů spojených se získáním půjčky, úvěru nebo jiné obdobné finanční služby s účelem uvedeným v bodech 1 až 3, nebo
5. splacení úvěru, půjčky nebo jiné obdobné finanční služby poskytnuté k účelům uvedeným v bodech 1 až 4, popřípadě 5,
b) sjednanou v podobě nájmu věci nebo leasingu s výjimkou smluvních vztahů, u nichž je sjednáno právo nebo povinnost koupě předmětu smlouvy nebo jiná možnost nabytí vlastnického práva po uplynutí určité doby,
c) poskytnutou bez úroku a jakékoli úplaty,
d) sjednanou v podobě průběžného poskytování služby nebo dodávání zboží stejného druhu, za které spotřebitel může platit v průběhu jejich poskytování formou splátek,
e) s celkovou výší nižší než 5 000 Kč nebo vyšší než 1 880 000 Kč; částka 5 000 Kč se považuje za dosaženou též tehdy, je-li mezi týmž věřitelem a spotřebitelem uzavřeno v období 12 měsíců více smluv se stejným nebo obdobným účelem, přičemž se tento zákon vztahuje na smlouvu, kterou se dosáhne nebo přesáhne celková výše úvěru 5 000 Kč, a všechny následující smlouvy uzavřené v uvedeném období,
f) kterou zaměstnavatel poskytuje svým zaměstnancům jako vedlejší činnost s roční procentní sazbou nákladů nižší, než je roční procentní sazba nákladů spotřebitelských úvěrů obvykle nabízená na trhu, a která není obecně nabízena veřejnosti,
g) sjednanou s obchodníkem s cennými papíry nebo bankou, jejímž účelem je provedení operace s investičním nástrojem3) , přičemž obchodník s cennými papíry nebo banka jsou do této operace zapojeni,
h) v podobě bezplatného odložení platby stávajícího dluhu,
i) poskytovanou omezenému okruhu osob ve veřejném zájmu na základě jiného právního předpisu bezúročně nebo s úrokovými sazbami nižšími, než jsou sazby na trhu obvyklé,
j) při jejímž poskytnutí je věřiteli přenechána movitá věc a věřiteli nevzniká právo na vrácení peněz, nebo
k) která je obsažena ve smíru uzavřeném před soudem nebo jiným příslušným orgánem.
§ 3
Vymezení některých pojmů
Pro účely tohoto zákona se
Nahrávám...
Nahrávám...