dnes je 15.7.2024

Input:

277/2009 Sb., Zákon o pojišťovnictví, ve znění účinném k 1.5.2024

č. 277/2009 Sb., Zákon o pojišťovnictví, ve znění účinném k 1.5.2024
ZÁKON
ze dne 22. července 2009
o pojišťovnictví
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
188/2011 Sb.
(k 15.7.2011)
mění § 70, § 73 a § 128
420/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 9 odst. 1, § 11; nová přechodná ustanovení
428/2011 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 10 odst. 1 písm. c)
458/2011 Sb.
(k 1.1.2015)
změna neprovedena - před nabytím účinnosti byla novelizační ustanovení zrušena
18/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 93 odst. 4
399/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 128 odst. 1 písm. d)
99/2013 Sb.
(k 25.4.2013)
mění § 56 a § 120; ruší § 57; nové přechodné ustanovení
228/2013 Sb.
(k 10.6.2013)
mění § 3 odst. 6 písm. g), § 87 odst. 1, § 88; vkládá nový § 88a
241/2013 Sb.
(k 19.8.2013)
mění § 70 odst. 1 písm. n) a o) a§ 72 odst. 1
303/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění, celkem 36 novelizačních bodů; nové přechodné ustanovení
375/2015 Sb.
(k 1.1.2016)
mění § 2 odst. 2 písm. i)
304/2016 Sb.
(k 23.9.2016)
mění, celkem 329 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
368/2016 Sb.
(k 1.1.2017)
mění § 128 odst. 7
56/2017 Sb.
(k 1.4.2017)
mění § 128 odst. 1
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění § 92h, 99, § 119, § 120 a § 121
171/2018 Sb.
(k 1.12.2018)
mění § 6, § 7 a § 120
307/2018 Sb.
(k 4.1.2019)
vkládá nový § 95c; nové přechodné ustanovení
49/2020 Sb.
(k 1.1.2021)
mění § 129
527/2020 Sb.
(k 1.1.2021)
mění § 54d odst. 1
261/2021 Sb.
(k 1.2.2022)
mění § 129
96/2022 Sb.
(k 29.5.2022)
mění § 1, § 3, § 7, § 8, § 77, § 90a, § 91b, § 95, § 105b, § 109a, § 113, § 121 a § 126; vkládá § 109aa
471/2022 Sb.
(k 1.4.2023)
mění § 129
324/2023 Sb.
(k 4.11.2023)
mění § 79a a § 131
31/2024 Sb.
(k 1.4.2024)
mění § 3, § 6, § 120, § 126, § 127, § 129 a § 129a
107/2024 Sb.
(k 1.5.2024)
mění § 129
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
OBECNÁ USTANOVENÍ
Předmět úpravy
§ 1
(1)  Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) , zároveň navazuje na přímo použitelné předpisy Evropské unie40) a upravuje podmínky provozování pojišťovací a zajišťovací činnosti a výkon dohledu v pojišťovnictví.
(2)  Tímto zákonem se řídí
a)  provozování pojišťovací a zajišťovací činnosti pojišťovnou se sídlem na území České republiky a provozování zajišťovací činnosti zajišťovnou se sídlem na území České republiky,
b)  provozování pojišťovací a zajišťovací činnosti na území České republiky pojišťovnou se sídlem na území členského státu Evropské unie nebo na území státu tvořícího Evropský hospodářský prostor jiného než Česká republika (dále jen „jiný členský stát”) a provozování zajišťovací činnosti na území České republiky zajišťovnou se sídlem na území jiného členského státu,
c)  provozování pojišťovací a zajišťovací činnosti na území České republiky pojišťovnou se sídlem na území jiného státu, než který je uveden v písmenech a) a b) (dále jen „třetí stát”), a provozování zajišťovací činnosti na území České republiky zajišťovnou se sídlem na území třetího státu.
§ 2
(1)  Tento zákon se nevztahuje na provádění nemocenského pojištění, důchodového pojištění, penzijního připojištění se státním příspěvkem, důchodového spoření, doplňkového penzijního spoření, zaměstnaneckého penzijního pojištění, úrazového pojištění zaměstnanců a veřejného zdravotního pojištění2) .
(2)  Tento zákon se dále nevztahuje na činnost
a)  pojišťoven vykonávajících svoji činnost na principu vzájemnosti (dále jen „vzájemná pojišťovna”), u kterých se plnění mění podle dostupných zdrojů a které vyžadují, aby každý z jejich členů platil stejný příspěvek,
b)  institucí jiných než pojišťoven spočívající v poskytování plnění zaměstnancům a osobám samostatně výdělečně činným patřícím do jednoho obchodního závodu nebo podnikatelského seskupení nebo do jednoho ekonomického oboru nebo skupiny oborů, a to pro případ smrti nebo dožití se stanoveného věku anebo pro případ přerušení nebo omezení činnosti, bez ohledu na to, jsou-li k závazkům vyplývajícím z této činnosti vytvářeny technické rezervy,
c)  institucí jiných než pojišťoven spočívající v uzavírání závazků poskytnout plnění pouze v případě smrti, jestliže toto plnění nepřesáhne průměrné náklady na pohřeb nebo jestliže je poskytováno nepeněžní plnění,
d)  vzájemné pojišťovny vykonávající činnosti neživotního pojištění, která uzavřela s jinou vzájemnou pojišťovnou dohodu, na jejímž základě jsou závazky z jí uzavřených pojistných smluv plně zajištěny, nebo podle které jiná pojišťovna přebírá závazky vyplývající z těchto smluv,
e)  institucí a pojišťoven se sídlem v jiném členském státě vyňatých z působnosti směrnice Evropské unie upravující přístup k pojišťovací a zajišťovací činnosti a její výkon a na operace vyloučené touto směrnicí,
f)  institucí jiných než pojišťoven spočívající v poskytnutí pomoci v případě poruchy nebo nehody silničního vozidla, ke které dojde na území České republiky, a jedná-li se o
1.  opravu na místě, pokud poskytovatel
Nahrávám...
Nahrávám...