dnes je 21.6.2024

Input:

328/1991 Sb., Zákon o konkursu a vyrovnání, ve znění účinném k 1.1.2007, platné do 30.6.2007

č. 328/1991 Sb., Zákon o konkursu a vyrovnání, ve znění účinném k 1.1.2007, platné do 30.6.2007
ZÁKON
ze dne 11. července 1991
o konkursu a vyrovnání
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
471/1992 Sb.
(k 22.10.1992)
nepřímo, viz text, časově omezená nepřímá novelizace (na šest měsíců ode dne účinnosti zákona č. 471/1992 Sb.)
122/1993 Sb.
(k 16.4.1993)
mění, doplňuje
42/1994 Sb.
(k 21.3.1994)
doplňuje
74/1994 Sb.
(k 1.6.1994)
doplňuje
117/1994 Sb.
(k 1.7.1994)
doplňuje
156/1994 Sb.
(k 29.7.1994)
doplňuje
224/1994 Sb.
(k 6.12.1994)
doplňuje
84/1995 Sb.
(k 1.7.1995)
doplňuje
94/1996 Sb.
(k 1.6.1996)
mění, doplňuje
ÚZ 238/1996 Sb.
 
 
151/1997 Sb.
(k 1.1.1998)
mění, doplňuje
12/1998 Sb.
(k 1.4.1998)
mění, doplňuje
27/2000 Sb.
(k 1.5.2000)
mění
30/2000 Sb.
(k 1.1.2001)
vkládá § 4b, § 13b, v § 31 doplňuje odst. 4
105/2000 Sb.
(k 1.5.2000)
mění (106 novelizačních bodů)
214/2000 Sb.
(k 20.7.2000)
mění § 20 odst. 5, nadpis části čtvrté, vkládá nové § 66a až 66c, nad § 67 vkládá nadpis
368/2000 Sb.
(k 1.1.2001)
v § 32 doplňuje odst. 7 včetně poznámky pod čarou č. 4d)
370/2000 Sb.
(k 25.10.2000)
mění (12 novelizačních bodů)
ÚZ 45/2001 Sb.
 
 
120/2001 Sb.
(k 1.5.2001)
mění § 4b, 13b odst. 1, § 27 odst. 1, § 31 odst. 5
125/2002 Sb.
(k 1.1.2003)
v § 13 doplňuje odst. 8
nález ÚS
403/2002 Sb.
(k 31.3.2003)
ruší ust. § 5 odst. 1 věty druhé a § 8 odst. 3 věty druhé
nález ÚS
101/2003 Sb.
(k 4.4.2003)
ruší ust. § 24 odst. 4
nález ÚS
210/2003 Sb.
(k 23.7.2003)
ruší část ust. § 12a odst. 5
257/2004 Sb.
(k 1.5.2004)
mění 11 novelizačních bodů
499/2004 Sb.
(k 1.1.2005)
v § 8 odst. 3 vkládá větu
179/2005 Sb.
(k 30.4.2005)
v § 8 odst. 3 v první větě vkládá slova, v § 27 doplňuje odst. 7, nová přechodná ustanovení
377/2005 Sb.
(k 29.9.2005)
23 novelizačních bodů, též vkládá část pátou a šestou, nová přechodná ustanovení
57/2006 Sb.
(k 1.4.2006)
mění § 13 odst. 9, § 66e, § 66g, § 66l, § 66q, § 66s a § 66t
79/2006 Sb.
(k 1.4.2006)
v § 4 odst. 6 doplňuje větu, v § 46 vkládá odst. 4
245/2006 Sb.
(k 31.5.2006)
v § 1a mění odst. 1
264/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
v § 67a odst. 1 nahrazuje slova, nové přechodné ustanovení
Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:
ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1
(1)  Účelem tohoto zákona je uspořádání majetkových poměrů dlužníka, který je v úpadku.
(2)  Dlužník je v úpadku, jestliže má více věřitelů a není schopen po delší dobu plnit své splatné závazky. Jestliže dlužník zastavil platby, má se za to, že není schopen po delší dobu plnit své splatné závazky.
(3)  Fyzická osoba, je-li podnikatelem, a právnická osoba je v úpadku i tehdy, jestliže je předlužena. O předlužení jde tehdy, jestliže tato osoba má více věřitelů a jestliže její splatné závazky jsou vyšší než její majetek; do ocenění dlužníkova majetku se zahrne i očekávaný výnos z pokračující podnikatelské činnosti, lze-li příjem převyšující náklady při pokračování podnikatelské činnosti důvodně předpokládat.
§ 1a
(1)  Tohoto zákona nelze použít na uspořádání majetkových poměrů
a)  územního samosprávného celku,
b)  veřejného neziskového ústavního zdravotnického zařízení zřízeného podle zvláštního právního předpisu11) ,
c)  jiné právnické osoby zřízené zákonem, jestliže stát převzal její dluhy nebo se za ně zaručil.
(2)  Tohoto zákona nelze rovněž použít na uspořádání majetkových poměrů banky, spořitelního a úvěrního družstva, pojišťovny a tuzemské zajišťovny, a to po dobu, po kterou jsou tyto osoby nositeli licence nebo povolení podle zvláštních zákonů upravujících jejich činnost.
§ 2
(1)  Jestliže je dlužník v úpadku, lze u konkursního soudu (dále jen „soud”) zahájit za podmínek stanovených tímto zákonem konkursní řízení (dále jen „konkurs”) nebo vyrovnací řízení (dále jen „vyrovnání”).
(2)  (zrušen)
(3)  Cílem konkursu a vyrovnání je dosáhnout poměrného uspokojení věřitelů z majetku tvořícího konkursní podstatu, a to za podmínek stanovených tímto zákonem.
§ 3
Povinnost podat návrh na prohlášení konkursu
(1)  Právnická osoba nebo fyzická osoba-podnikatel, která je v úpadku, je povinna bez zbytečného odkladu podat návrh na prohlášení konkursu. Právnická osoba v likvidaci má tuto povinnost, jen je-li předlužena.
(2)  Povinnost podle odstavce 1 mají i statutární orgány právnické osoby, likvidátor právnické osoby v likvidaci, je-li předlužena, a zákonní zástupci fyzické osoby. Jestliže osoby tuto povinnost nesplní, odpovídají věřitelům za škodu, která jim tím vznikne, ledaže prokáží, že škodu nezavinily; je-li těchto osob více, odpovídají společně a nerozdílně.
(3)  Povinnost podle odstavců 1 a 2 není splněna, jestliže řízení o návrhu na prohlášení konkursu bylo vinou navrhovatele zastaveno nebo jestliže byl návrh zamítnut.
(4)  Místo návrhu na prohlášení konkursu mohou osoby uvedené v odstavcích 1 a 2 podat návrh na vyrovnání; jestliže však vyrovnání nebylo povoleno nebo potvrzeno, jsou povinny do 15 dnů podat návrh na prohlášení konkursu.
ČÁST DRUHÁ
KONKURS
§ 4
Návrh na prohlášení konkursu
(1)  Návrh na prohlášení konkursu je oprávněn podat dlužník nebo kterýkoliv z jeho věřitelů.
(2)  Jde-li o návrh věřitele, musí navrhovatel doložit, že má proti dlužníkovi splatnou pohledávku, a uvést okolnosti, které osvědčují úpadek dlužníka. K návrhu je navrhovatel povinen připojit
Nahrávám...
Nahrávám...