Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

593/1992 Sb., Zákon České národní rady o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění účinném k 1.7.2017

č. 593/1992 Sb.
ZÁKON
České národní rady
ze dne 20. listopadu 1992
o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů
Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:
§ 1
Tento zákon upravuje pro účely zjištění základu daně z příjmů způsob tvorby a výši rezerv, které jsou výdajem (nákladem) vynaloženým na dosažení, zajištění a udržení příjmů1) u poplatníků daní z příjmů.
§ 2
Rezervami podle § 1 se rozumí bankovní rezervy, rezervy v pojišťovnictví, rezerva na opravy hmotného majetku, rezerva na pohledávky za dlužníky v konkursním a vyrovnávacím řízení, rezerva na pěstební činnost a ostatní rezervy v rozsahu stanoveném tímto zákonem.
§ 3
Způsob tvorby rezerv za zdaňovací období a jejich výše musí být prokazatelné. Při inventarizaci2) se posuzuje výše a odůvodněnost rezerv.
§ 4
(1) Výdaje (náklady) na jejichž úhradu se vytvořily rezervy, se musí přednostně uhradit z těchto rezerv; rezervy se zruší ve prospěch výnosů ve stejném zdaňovacím období, kdy pominuly důvody, pro které byly vytvořeny.
(2) Rezervy se nesmějí vytvářet na výdaje (náklady) na pořízení hmotného a nehmotného majetku.3)
(3) Zůstatek rezerv zjištěný na konci zdaňovacího období se převádí do následujícího zdaňovacího období.
§ 5
Bankovní rezervy
(1) Z rezerv, které vytvářejí banky,4) se pro účely zjištění základu daně z příjmů uznává tvorba rezerv, které jsou výdajem (nákladem) na dosažení, zajištění a udržení příjmů,1) a to
a) rezervy na pohledávky z úvěrů, které jsou po sjednané lhůtě splatnosti, ve výši 10 % z průměrného stavu těchto pohledávek za zdaňovací období,
b) rezervy na pohledávky z úvěrů se sjednanou lhůtou splatnosti delší než jeden rok, s výjimkou pohledávek uvedených v písmenu a), ve výši 2 % z průměrného stavu těchto pohledávek za zdaňovací období,
c) rezervy na poskytnuté záruky ve výši 2 % z průměrného stavu těchto závazků ve zdaňovacím období.
(2) Pokud banka prokáže na základě údajů obchodní dokumentace5) a účetnictví6) odůvodněnost vyšší tvorby rezerv uvedených v odstavci 1, může finanční úřad tyto rezervy uznat v takto prokázané výši.
§ 6
Rezervy v pojišťovnictví
Z rezerv v pojišťovnictví podle zvláštních předpisů,7) , 8) se pro účely zjištění základu daně z příjmů uznává tvorba rezerv, který jsou výdajem (nákladem) na dosažení, zajištění a udržení příjmů,1) a to
a) rezervy na neživotní pojištění9) ve výši, která nesmí překročit 60 % z přijatého pojistného neživotního pojištění za zdaňovací období,
b) rezervy na životní pojištění10) ve výši, která nesmí překročit objem závazků vypočtený metodami pojistné matematiky11) vyplývající ze životních pojištění splatných podle uzavřených pojistných smluv.
§ 7
Rezerva na opravy hmotného majetku
(1) Rezervu na opravy hmotného majetku,12) která je výdajem (nákladem) na dosažení, zajištění a udržení příjmů,1) jehož doba odpisování stanovená zákonem o daních z příjmů je osm a více let, mohou vytvářet poplatníci daně z příjmů, kteří
a) mají k hmotnému majetku právo vlastnické nebo právo hospodaření, pokud tuto rezervu nevytváří nájemce podle písmena b),
b) jsou nájemci hmotného majetku a k opravám najatého hmotného majetku jsou smluvně zavázáni.
(2) Za opravy podle