dnes je 21.2.2024

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1125

15.6.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.4.2.5
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1125

JUDr. Petra Kejvalová

[Zákonné předkupní právo spoluvlastníků v případě zemědělského závodu]

Vývoj zákonného předkupního práva spoluvlastníků v zemědělském závodu v novém občanském zákoníku.

Zákonné předkupní právo spoluvlastníků v zemědělském závodu přinesl nový občanský zákoník v komentovaném ustanovení § 1125, a to s účinností od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2017.

Novelou občanského zákoníku, tj. zákonem č. 460/2016 Sb. došlo s účinností od 1. 1. 2018 k podstatné změně § 1125, kdy bylo dosavadní zákonné předkupní právo spoluvlastníků zemědělského závodu zcela vypuštěno a namísto něho § 1125 zakotvil úpravu vzdání se předkupního práva.

Novelou občanského zákoníku, tj. zákonem č. 163/2020 Sb., s účinností od 1. 7. 2020 se § 1125 vrací do své původní podoby před 1. 1. 2018.

Zemědělský závod

Zemědělský závod občanský zákoník nedefinuje. § 502 definuje obchodní závod a zavádí legislativní zkratku závod, z tohoto termínu budeme tedy nuceni vycházet i při interpretaci zemědělského závodu.

Závodem je organizovaný soubor jmění, jež podnikatel vytvořil a který slouží k provozování jeho činnosti. Zemědělský závod se od toho obchodního bude lišit svým zaměřením, či lépe řečeno, vymezením předmětu činnosti, kterým v případě zemědělského závodu bude zemědělská výroba.

Zemědělský závod pak zmiňuje ještě § 3062, který hovoří o rodinném a zemědělském závodě. Dle tohoto ustanovení zanikne zákonné předkupní právo spoluvlastníků dle § 140 zákona č. 40/1964 Sb., uplynutím jednoho roku ode dne nabytí účinnosti nového občanského zákoníku s tím, že toto neplatí právě pro zemědělský a rodinný závod. Toto ustanovení bylo do občanského zákoníku zakomponováno právě s ohledem na novou koncepci zákonného předkupního práva spoluvlastníků.

Komentované ustanovení po novele

Komentované ustanovení, shodně jako § 1124 upravuje zvláštní situace, kdy spoluvlastnictví zemědělského závodu vzniklo nikoliv z vůle spoluvlastníků, například smlouvou, ale právě na základě skutečnosti, kterou nemohou spoluvlastníci zemědělského závodu ovlivnit, a to buď:

  1. pořízením pro případ smrti, nebo
  2. jinou právní skutečností, kterou spoluvlastníci nemohou ovlivnit.

Opět se bude jednat typicky o situace, kdy takové spoluvlastnictví vzniklo v rámci řízení o pozůstalosti.

Komentované ustanovení na rozdíl od § 1124, který upravuje problematiku spoluvlastnictví věci, řeší pouze spoluvlastnictví zemědělského závodu.

Vzniklo-li tedy spoluvlastnictví zemědělského závodu jedním ze shora uvedených způsobů a převádí-li některý ze spoluvlastníků svůj podíl, mají ostatní spoluvlastníci (až na dále v tomto ustanovení stanovené výjimky) předkupní právo k tomuto převáděnému podílu.

Jako i v případě zákonného předkupního práva definovaného v § 1124, má i právní úprava zákonného předkupního práva spoluvlastníků v případě zemědělského zákonu dva parametry – a to opět z hlediska časového a z hlediska subjektů.

Rozsah zákonného předkupního práva k podílu na zemědělském závodu z hlediska časového

Na rozdíl od úpravy zákonného předkupního práva zakotveného v § 1124, není předkupní právo v případě zemědělského závodu (POZOR! Pouze za předpokladu vzniku spoluvlastnictví nezávisle na vůli spoluvlastníků – jak uvedeno již shora) omezeno žádným časovým rozsahem vážícím se na okamžik vzniku spoluvlastnictví, nýbrž předkupní právo spoluvlastníkům v případě zemědělského závodu dle § 1125, svědčí trvale.

V případě, že spoluvlastnictví k zemědělskému závodu vzniklo například smlouvou, mohou si spoluvlastníci předkupní právo sjednat smluvně, ze zákona jim však nesvědčí.

Rozsah zákonného předkupního práva z hlediska subjektů

§ 1125 odst. 1 stanoví s ohledem na § 1714 a násl. a možnost zcizení dědického podílu, že se zákonné předkupní právo vztahuje i na dědický podíl spoludědiců, samozřejmě v případě, že je pozůstalostí zemědělský závod.

§ 1125 odst. 2 pak stanoví okruh subjektů, v jejichž případě, se předkupní právo neuplatní. Jaké jsou tedy osoby, v jejichž případě se předkupní právo ostatních spoluvlastníků vylučuje:

  • - osoba, která by byla dědicem povinného spoluvlastníka podle ustanovení o zákonné posloupnosti dědiců, nebo
  • - jiný spoluvlastník.

Zákonné předkupní právo se

Nahrávám...
Nahrávám...