dnes je 4.3.2024

Input:

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 184

23.4.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.4.3.4.4
Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 184

Rödl & Partner; JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol.

Předchozí právní úprava

§ 129 odst. 1 ObchZ

Ve shodě s dosavadní úpravou je zapotřebí oznámit termín a program jednání valné hromady společníkům písemně nejméně 15 dnů přede dnem jejího konání, neurčuje-li společenská smlouva jiná pravidla. Součástí pozvánky musí být též návrh usnesení valné hromady. Písemná forma pozvánky bude zachována i v případě, že bude dána s využitím elektronických nebo technických prostředků, které umožňují zachycení jejího obsahu a určení osoby, která pozvánku zasílá – např. e-mailem s certifikovaným elektronickým podpisem (§ 562 odst. 1 NOZ). V návaznosti na povinnost zaslat pozvánku na adresu společníků uvedenou v seznamu společníků (ledaže společenská smlouva stanoví něco jiného) však vyplývá, že elektronickou pozvánku na valnou hromadu, byť s elektronicky

Nahrávám...
Nahrávám...