dnes je 20.6.2024

Input:

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 71 - Ovlivnění

23.4.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.1.9.1
Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 71 - Ovlivnění

Rödl & Partner; JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol.

Předchozí právní úprava

§ 66a odst. 8, § 66c ObchZ

Nová právní úprava koncernů opouští dosavadní německý model, kde se koncerny dělily na faktické a smluvní. Praxe ukázala, že smluvní koncerny byly ojedinělé a ovládací smlouvy nebyly téměř uzavírány. Nová úprava zavádí třístupňový systém podnikatelských uskupení, a sice ovlivnění, ovládání a koncern. Na každý stupeň ovlivnění se pak vztahují mírně odlišná pravidla.

Stávající ovládací smlouvy upravuje přechodné ustanovení obsažené v § 780, podle něhož účinnost dosavadních ovládacích smluv a smluv o převodu zisku zaniká nejpozději posledním dnem účetního období závazného pro řídící osobu, který následuje bezprostředně po uplynutí 6 měsíců od nabytí účinnosti zákona.

Příklad


Je-li tedy zákon účinný od 1. 1. 2014 a obchodní korporace má účetní období od 1. 2. 2013 do 31. 1. 2014, znamená to, že tyto smlouvy (uzavřené do 31. 12. 2013) pozbudou účinnosti posledním dnem účetního období, který nastane po 3. 6. 2014, tj. k 31. 12. 2014. Řídící (ovládající) osoba je definována v dosavadním § 66a odst. 7 ObchZ.
Zákon v komentovaném ustanovení upravuje následky ovlivnění. Pojem ovlivnění současná právní úprava nezná, koncepčně obdobnou úpravu však nalezneme v § 66a odst. 8, resp. § 66c ObchZ. Ovlivnění je prosazením vlivu v obchodní korporaci, k němuž může dojít jak v rámci koncernu, tak mimo něj. Vliv lze vykonávat nejen aktivním jednáním, ale i pasivně – nekonáním.

Ovlivnění musí dosahovat takové intenzity, že se bude jednat o ovlivnění rozhodujícím a zároveň významným způsobem. Kombinace těchto adjektiv působí již nyní výkladové nejasnosti. Ovlivnění nemusí být v tomto případě dlouhodobé, v úvahu přichází i případy jednorázového ovlivnění obchodní korporace. Tím se ovlivnění odlišuje od ovládání upraveného v § 74. Tento první stupeň podnikatelského uskupení vůbec nebyl součástí úpravy obsažené v obchodním zákoníku, neboť tam se právní úprava koncernového práva použila pouze pro vztahy dlouhodobějšího rázu. Ovlivnění by zároveň mělo pocházet z nitra obchodní korporace, neboť zákon mluví o vlivu v obchodní korporaci.

Vlivnou osobou bude

Nahrávám...
Nahrávám...