dnes je 21.6.2024

Input:

Procesní postavení správců daně v insolvenčním řízení

4.10.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.10.2.10.5
Procesní postavení správců daně v insolvenčním řízení

Procesní postavení správců daně v insolvenčním řízení

 

Způsobilosti finančních úřadů být účastníkem občanského soudního řízení

Poměrně hodně nejasností panovalo i ohledně způsobilosti finančních úřadů být účastníkem občanského soudního řízení ve věcech správy daně, včetně procesní způsobilosti. K tomu lze jen dodat, že podle § 19 OSŘ má způsobilost být účastníkem občanského soudního řízení ten, kdo má způsobilost mít práva a povinnosti, jinak ten, komu ji zákon přiznává. Způsobilostí být účastníkem řízení je třeba rozumět způsobilost účastníka mít procesní práva a povinnosti a tuto způsobilost má zásadně ten, kdo má podle hmotného práva způsobilost mít práva a povinnosti, tj. jinak řečeno právní subjektivitu.

 

Před soudem pak může jako účastník samostatně jednat (tj. jedná se o tzv. procesní způsobilost) ten a v tom rozsahu, v jakém má způsobilost vlastními úkony nabývat práva a brát na sebe povinnosti. Zákonem č. 255/1994 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon o správě daní a poplatků, bylo na základě aktuálních potřeb daňové správy s účinností od 1. 1. 1995 v § 1 odst. 2 citovaného zákona vloženo, že správce daně má způsobilost být účastníkem občanského soudního řízení ve věcech správy daní a v tomto rozsahu má i procesní způsobilost.

 

V případě insolvenčního řízení lze proto z § 1 odst. 2 ZSDP dospět k závěru, že finanční úřad může být bez jakýchkoli podstatných námitek účastníkem insolvenčního řízení podle § 14 IZ. Skutečnost, že správce daně může být účastníkem insolvenčního řízení, lze též opřít o § 7 IZ, podle kterého se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory použije přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, nestanoví-li insolvenční zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení. To, co bylo konstatováno ve vztahu k finančním úřadům, však platí i pro všechny další subjekty, které mají postavení správců daní, tj. např. celní orgány, které provádějí správu daní, obec při výkonu přenesené působnosti apod.

 

Judikát

I Nejvyšší soud v rozhodnutí ze dne 2. 6. 2005, sp. zn. 30 Cdo 629/2005, vyslovil, že finanční úřad je jako správce daně ve věcech správy daní, poplatků, odvodů, záloh na tyto příjmy a odvodů za porušení rozpočtové kázně způsobilým účastníkem občanského soudního řízení a je věcně legitimován vymáhat

Nahrávám...
Nahrávám...