dnes je 20.6.2024

Input:

Účinky prohlášení konkursu na společné jmění manželů

15.4.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

16.6.3.9
Účinky prohlášení konkursu na společné jmění manželů

Mgr. Ivana Mlejnková

Účinky prohlášení konkursu na společné jmění dlužníka a jeho manžela (do 31. 12. 2013 § 143 až § 151 ObčZ, od 1. 1. 2014 § 560, § 561, § 708 až § 753, § 764 až § 770, § 3020, § 3021, § 3038 až § 3040 NOZ) upravuje § 268 až § 276 IZ.

SJM součástí majetkové podstaty

Předně nutno zdůraznit, že dle § 205 odst. 3 IZ (viz část 6.1.1) náleží do majetkové podstaty i majetek, který je ve společném jmění dlužníka a jeho manžela, a to

- v případě zahájení insolvenčního řízení na základě dlužníkova návrhu ten společný majetek, který do SJM patřil k okamžiku, kdy nastaly účinky spojené se zahájení insolvenčního řízení, a který nabyl v průběhu insolvenčního řízení (§ 205 odst. 1 IZ, ve znění účinném od 1. 1. 2014), a

- v případě zahájení insolvenčního řízení k návrhu dlužníkova věřitele ten společný majetek, který do SJM patřil v době k okamžiku, kdy nastaly účinky předběžného opatření, kterým insolvenční soud zcela nebo zčásti omezil právo dlužníka nakládat s jeho majetkem (viz část 4.3.2.2), majetek, který dlužníkovi patřil k okamžiku, kdy nastaly účinky rozhodnutí o dlužníkově úpadku, a majetek, který dlužník nabyl v dalším průběhu insolvenčního řízení poté, co nastaly účinky těchto rozhodnutí (§ 205 odst. 2 IZ, ve znění účinném od 1. 1. 2014).

Účinky spojené již se zahájením insolvenčního řízení

Dlužník je ovšem (nerozhodne-li insolvenční soud jinak) dle § 111 odst. 1 IZ povinen již od okamžiku zahájení insolvenční řízení zdržet se (pod sankcí neúčinnosti právního úkonu) takového nakládání s majetkovou podstatou či s majetkem, který do ní může náležet (tedy i s majetkem náležejícím do SJM), jež by způsobilo podstatné změny v jeho skladbě, určení, využití anebo jeho nikoli zanedbatelné zmenšení, ledaže by šlo o úkony uvedené v § 111 odst. 2 IZ (viz část 4.3.1). Za nakládání s majetkem náležejícím do majetkové podstaty přitom nelze pokládat dohodu dlužníka a jeho manžela o vypořádání zaniklého SJM. K tomu viz závěry usnesení Vrchního soudu v Praze sp.zn. KSPL 52 INS 4904/2013, 3 VSPH 227/2014-B ze dne 3. 3. 2014 (citace z odůvodnění): "Dohoda manželů o vypořádání jejich SJM zaniklého rozvodem, tedy o tom, jaký majetek ze SJM připadne do výlučného vlastnictví toho kterého manžela, nepředstavuje právní úkon, jímž by docházelo k převodu tohoto majetku (z jednoho manžela na druhého). Jde (toliko) o právní úkon, v jehož důsledku jeden z manželů přestává být spoluvlastníkem majetku, který podle dohody připadá výlučně druhému manželu." Uvedené platí s tím, že dohoda o vypořádání SJM uzavřená dlužníkem až po prohlášení konkursu je absolutně neplatná dle § 270 odst. 1 IZ (viz výklad o neplatnosti smluv modifikujících SJM).

Již od zahájení insolvenčního řízení je také dle § 109 odst. 1 písm. c) IZ (viz část 4.3) nepřípustné provedení výkonu rozhodnutí či exekuce, která by postihovala majetek ve vlastnictví dlužníka či jiný majetek, který náleží do majetkové podstaty (tedy i majetek náležející do SJM dlužníka a jeho manžela).

Pro úplnost na tomto místě poukazujeme na závěry rozsudku Nejvyššího soudu sp. zn. 31 Cdo 677/2005 (SJ sešit 11/2007, poř. č. 155), podle nichž v insolvenčním řízení vedeném na majetek jednoho z manželů nemůže věřitel úspěšně uplatnit pohledávku, jež mu vznikla jen vůči druhému manželovi (přihlásit může pohledávky, jež má vůči dlužníku nebo jež dle § 143 odst. 1 písm. b) ObčZ náležejí do SJM dlužníka a jeho manžela, kteří jsou tak povinni plnit je společně a nerozdílně.

Zánik SJM prohlášením konkursu

Podle § 268 odst. 1 IZprohlášením konkursu zaniká společné jmění (dále též jen SJM) dlužníka a jeho manžela. Byl-li jeho vznik vyhrazen až ke dni zániku manželství (dříve § 143a odst. 2 ObčZ, od 1. 1. 2014 § 716 a násl. NOZ) má prohlášení konkursu stejné majetkoprávní účinky jako zánik manželství.

Překážka vzniku nového SJM po dobu konkursu

Po dobu trvání účinků prohlášení konkursu nemůže vzniknout nové společné jmění manželů. Uzavře-li dlužník nové manželství, odkládá se vznik nového společného jmění manželů ke dni zániku účinků prohlášení konkursu. Smlouvy o rozšíření společného jmění manželů, které tomuto ustanovení odporují nebo jej obcházejí, jsou neplatné (§ 276 odst. 1 a 2 IZ).

Kdy je třeba vypořádat SJM

Po prohlášení konkursu se provede vypořádání společného jmění manželů, které:

  1. zaniklo prohlášením konkursu (dle § 268 odst. 1 IZ),
  2. zaniklo před prohlášením konkursu, ale nebylo dosud vypořádáno, nebo
  3. bylo zúženo smlouvou (dříve § 143a odst. 1 ObčZ, od 1.1.2014 § 716 a násl. NOZ) nebo rozhodnutím soudu (dříve § 148 ObčZ, od 1.1.2014 § 724 NOZ) a do prohlášení konkursu nebylo vypořádáno (§ 268 odst. 2 IZ).

Ke způsobu vypořádání SJM v insolvenčním řízení viz část 7.3.9.1.

Předlužené SJM se nevypořádává

Ustanovení § 274 IZ stanoví, že pokud závazky dlužníka (včetně společných závazků dlužníka a jeho manžela), které mohou být ze společného jmění manželů uspokojeny, jsou vyšší než majetek, který do něj náleží, a vypořádání společného jmění manželů proto nelze provést, insolvenční správce všechen majetek do něj náležející zahrne do majetkové podstaty. Jde o případ předluženého společného jmění manželů, kdy společné závazky manželů převyšují hodnotu majetku, který náleží do jejich společného jmění, z něhož mohou být tyto závazky uspokojovány. Je nicméně otázkou, zda by i v případě předluženého SJM dlužníka nebylo možno provést jeho vypořádání dohodou insolvenčního správce a dlužníkova manžela, pokud by tato dohoda konvenovala pravidlům vypořádání společného jmění manželů a požadavku na ochranu práv jejich věřitelů. Pak by mohly být využitelné závěry rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 22 Cdo 1725/2006, podle nichž v případě předluženého SJM by měla být aktiva a pasiva rozdělena mezi manžele stejným dílem.

K tématu viz rozsudek Vrchního soudu v Praze č. j. 57 ICm 419/2010, 103 VSPH 39/2011-58 (KSLB 57 INS 5513/2010) ze dne 22. 6. 2011 citovaný v části 7.3.9.1.

Stavení lhůty pro nastolení zákonné právní domněnky vypořádání zaniklého SJM

V případech uvedených výše ad b) a c) – tj. kdy společné jmění manželů zaniklo před prohlášením konkursu nebo bylo zúženo dohodou nebo rozhodnutím soudu a je obecně třeba provést jeho vypořádání - se prohlášením konkursu staví (tříletá) lhůta stanovená podle zvláštního právního předpisu (dříve § 150 odst. 4 ObčZ, od 1. 1. 2014 § 741 NOZ) k vypořádání společného jmění manželů, jestliže má skončit nejpozději 6 měsíců od prohlášení konkursu (§ 268 odst. 3 IZ). V návaznosti na tuto úpravu § 269 odst. 2 IZ (ve znění účinném od 1. 1. 2014 – viz novela IZ provedená zákonem č. 294/2013 Sb.) stanoví, že pokud v době od okamžiku, kdy nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, do prohlášení konkursu již uplynula zákonná lhůta k vypořádání společného jmění manželů, aniž byla dohoda o jeho vypořádání uzavřena, nastanou účinky spojené podle zvláštního předpisu s uplynutím této lhůty (tj. právní domněnka vypořádání zaniklého společného jmění manželů (dříve § 150 odst. 4 ObčZ, nyní § 741 NOZ) až po 6 měsících od prohlášení konkursu. Do té doby lze uzavřít novou dohodu o vypořádání společného jmění manželů nebo podat návrh na jeho vypořádání rozhodnutím soudu. Práva

Nahrávám...
Nahrávám...