dnes je 15.7.2024

Input:

Účinky prohlášení konkursu

15.4.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

16.6.3
Účinky prohlášení konkursu

Mgr. Ivana Mlejnková

Okamžik účinnosti prohlášení konkursu

Účinky prohlášení konkursu nastávají okamžikem (tj. dle § 71 odst. 2 a 3 IZ dnem, hodinou a minutou) zveřejnění rozhodnutí o prohlášení konkursu v insolvenčním rejstříku (§ 245 IZ). Toto ustanovení navazuje na obecnou zásadu stanovenou pro insolvenční řízení v § 89 odst. 1 IZ, podle něhož (nestanoví-li zákon jinak) jsou rozhodnutí, jež soud v insolvenčním řízení vydá, účinná okamžikem jejich zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Teprve od tohoto okamžiku je objektivně možno se s rozhodnutím o prohlášení konkursu seznámit a jeho účinky reflektovat. Nutno však již na tomto místě zdůraznit, že podle § 283 odst. 2 IZ ke zpeněžení majetkové podstaty lze přikročit teprve po právní moci konkursu, nejdříve však po první schůzi věřitelů (ledaže jde o věci bezprostředně ohrožené zkázou nebo znehodnocením nebo pokud insolvenční soud povolí výjimku).

Zvláštní účinky prohlášení konkursu

Úprava účinků prohlášení konkursu (zejména jeho důsledků v právní sféře dlužníka a v režimu jeho majetkoprávních vztahů) je soustředěna v § 244 až § 276 IZ s tím, že zvláštní předpisy stanoví další účinky prohlášení konkursu v souvislosti předmětem jejich úpravy (§ 262 IZ).

Zvláštní úprava účinků (pravomocného) prohlášení konkursu na majetek dlužníka je obsažena zejména v § 22 odst. 1 písm. b) zákona č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách (vyloučení z burzovních obchodů), v § 7b odst. 1 písm. e) a f) a § 8b odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii (vyškrtnutí ze seznamu advokátů a pozastavení výkonu advokacie), § 3 odst. 2 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách (nemožnost být účastníkem dražby), § 109 odst. 6 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu (nemožnost být účastníkem centrálního depozitáře), § 14 odst. 1 písm. f) a g) zákona č. 417/2004 Sb., o patentových zástupcích (pozastavení oprávnění k poskytování služeb patentového zástupce).

Podle § 8 odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání dochází k zákazu provozování živnosti dlužníka, na jehož majetek byl prohlášen konkurs, až ode dne ode dne prodeje závodu jedinou smlouvou v rámci zpeněžení majetkové podstaty v době běhu lhůty podle IZ (viz část 7.5.1.3.1), anebo nabytím právní moci rozhodnutí, kterým soud ukončil provozování závodu, nebo ode dne určeného v tomto rozhodnutí jako den ukončení provozování závodu (viz část 7.3.1). Dle § 8 odst. 2 zákona č. 455/1991 Sb. tato překážka provozování živnosti odpadá právní mocí rozhodnutí o zrušení, kterým byl konkurs zrušen z jiného důvodu než pro nedostatek majetku (viz část 7.9.1).

Nutno dodat, že účinek přerušení soudních a rozhodčích řízení o pohledávkách věřitelů podléhajících přihlášení v insolvenčním řízení, které úprava IZ účinná do 31. 12. 2013 pojila až s prohlášením konkursu, se podle stávající úpravy (dle novely IZ provedené s účinností od 1. 1. 2014 zákonem č. 294/2013 Sb.) pojí již s rozhodnutím o úpadku (viz nový § 140a IZ s výkladem .5.2 a § 263 IZ s výkladem v částech 7.3.8, 7.3.8.1).

Zvláště je nutno upozornit na účinky prohlášení konkursu na

Nahrávám...
Nahrávám...