dnes je 22.6.2024

Input:

Účinky prohlášení konkursu v souvislosti s daňovým řádem

4.10.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.10.6.16.2
Účinky prohlášení konkursu v souvislosti s daňovým řádem

Účinky prohlášení konkursu v souvislosti s daňovým řádem

 

Jde-li o jednostranné právní úkony dlužníka, které se týkají majetkové podstaty (např. plné moci včetně prokury, nejde-li o plnou moc udělenou dlužníkem pro insolvenční řízení), dle § 252 IZ prohlášením konkursu zanikají - viz část 7/3.3. V kontextu s tím je třeba bedlivě dbát na to, aby za situace, kdy dlužník před prohlášením konkursu udělil v rámci probíhajícího daňového řízení plnou moc např. daňovému poradci, správce daně vždy v souvislosti s prohlášením konkursu zjistil, zda nedošlo k zániku takto udělené plné moci. Je již poté věcí insolvenčního správce, zda tuto zaniklou plnou moc udělenou daňovému poradci následně obnoví při dodržení postupu dle § 25 a násl. DŘ anebo zvolí jiného zástupce pro daňové řízení. Insolvenční správce se však může též rozhodnout, že si žádného zástupce pro daňové řízení nezvolí a bude v tomto daňovém řízení jednat sám, tj. bez zástupce.

 

Prohlášením konkursu dochází též k tomu, že se podle § 248 odst. 2 IZ (viz část 7/3.2) stávají neúčinnými, tj. v insolvenčním řízení je nelze úspěšně uplatnit, práva na uspokojení ze zajištění, která dlužníkovi věřitelé získali poté, co nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení. V případě správce daně se jedná o jeho správcovské zástavní právo dle § 170 , které bylo vymezeno ve vztahu k majetkové podstatě dlužníka, a správce daně toto zástavní právo zřídil poté, co nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení. Při vzniku takovéto situace pak správce daně nebude celkem logicky rozhodnutí o zřízení zástavního práva dle § 170 DŘ zneplatňovat, na druhé straně však musí počítat s tím, že realizační funkce takovéhoto zástavního práva nemůže být v rámci insolvenčního řízení zcela naplněna.

 

Velmi významným účinkem, ke kterému dochází v souvislosti s prohlášením konkursu a jenž má velmi zásadní dopad do oblasti správy daní, je účinek vymezený v § 250 IZ (viz část 7/3.4), podle něhož se nesplatné pohledávky věřitelů (tedy i správce daně) vůči dlužníkovi v rámci konkursu považují zásadně za splatné. To má svůj význam zejména v případě přihlašování daňových pohledávek, které se odvíjejí od daní, které jsou placeny v rámci splátek, např. daně z nemovitostí, u nichž pak správce daně musí vždy sledovat, zda v návaznosti na prohlášený konkurs nedošlo k jejich zesplatnění, a nevzniká mu proto i povinnost je přihlásit do insolvenčního řízení, poněvadž s ohledem na jejich charakter budou moci být uspokojeny toliko v rámci rozvrhového usnesení. S přihlédnutím k § 208 IZ lze dále dovodit, že v případě prohlášení konkursu na majetek příjemce návratné finanční výpomoci nemusí být vždy toto ustanovení samotnému příjemci finanční výpomoci příliš platné, protože v souvislosti s prohlášením konkursu dochází bez ohledu na podmínky obsažené ve smlouvě o poskytnutí těchto prostředků či rozhodnutí o jejich čerpání k předčasné splatnosti takovýchto pohledávek za dlužníkem, jehož majetek je předmětem insolvenčního řízení, což vynikne zejména tehdy, dojde-li navíc k naplnění odkládací podmínky obsažené v ujednání o

Nahrávám...
Nahrávám...