dnes je 21.2.2024

Input:

Účtová třída 0

28.2.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtová třída 0

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová

I. Charakteristika

Účtová třída 0 je vyhrazena pro dlouhodobý majetek [majetek s dobou používání (využitelnosti) delší než 1 rok] a u vymezených skupin majetku je jeho zařazení do dlouhodobého majetku dáno i výší ocenění určeném účetní jednotkou (s výjimkou staveb a pozemků, které jsou dlouhodobým majetkem bez ohledu na výši ocenění). Dlouhodobý majetek se dále člení na dlouhodobý nehmotný majetek – DNM (skupina 01), dlouhodobý hmotný majetek – DHM (skupina 02 a 03) a dlouhodobý finanční majetek – DFM (skupina 06).

Ve třídě 0 může účetní jednotka vykazovat jen majetek:

a) ke kterému má vlastnické právo nebo právo hospodaření (je právním vlastníkem),

b) koupený dlouhodobý hmotný movitý majetek, jehož vlastnictví nabývá kupující teprve úplným zaplacením kupní ceny a do nabytí vlastnictví (zaplacení) ho používá (jde o koupi s výhradou vlastnictví, kdy jako v předchozím případě může účetně odpisovat budoucí vlastník, již současný ekonomický uživatel, ale daňové odpisy uplatňuje až do zaplacení prodávající),

c) najatý na základě smlouvy o pachtu obchodního závodu § 2332 až § 2344, § 2349 až § 2357 NOZ, který může účetní jednotka, která je nájemcem tohoto majetku, odpisovat na základě smlouvy o pachtu obchodního závodu,

d) technické zhodnocení na najatém majetku může odpisovat nájemce nebo pachtýř, pokud technické zhodnocení uhradili, pronajímatel (nebo propachtovatel) toto technické zhodnocení neodpisuje a dal nájemci (resp. pachtýři) k odpisování písemný souhlas – § 28 odst. 5 ZoÚ a daňově – § 28 odst. 3 a § 28 odst. 7 ZDP,

e) nehmotný, k němuž účetní jednotka nabyla právo užívání od jiné osoby.

DHM a DNM se stává pořizovaný majetek uvedením do stavu způsobilého k užívání, kterým se rozumí dokončení pořizovaného majetku a splnění stanovených technických funkcí a povinností určených zvláštními právními předpisy pro užívání (způsobilost k provozu). Obdobně se postupuje v případě technického zhodnocení (§ 6 a § 7 vyhlášky č. 500/2002 Sb.).

Pořizování DNM a DHM se uskutečňuje zejména koupí, vytvořením vlastní činností, nabytím práv k výsledkům duševní tvořivé činnosti, bezúplatným převodem (darováním), vkladem dlouhodobého majetku od jiné osoby, převodem podle právních předpisů nebo převodem z osobního užívání do podnikání.

Dobou použitelnosti se rozumí doba, po kterou je majetek využitelný pro současnou nebo uchovatelný pro další činnost, nebo může sloužit jako podklad nebo součást zdokonalovaných nebo jiných postupů a řešení včetně doby ověřování nehmotných výsledků.

Na DHM a DNM se provádí opravy, údržba [vymezení je v § 47 odst. 2 písm. a) vyhlášky č. 500/2002 Sb.] a technické zhodnocení § 47 odst. 4 a 5 vyhlášky č. 500/2002 Sb.

Opravou se odstraňují účinky částečného fyzického opotřebení nebo poškození za účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu. Uvedením do provozuschopného stavu se rozumí provedení opravy i s použitím jiných než původních materiálů, dílů, součástí nebo technologií, pokud tím nedojde k technickému zhodnocení.

Údržbou se rozumí soustavná činnost, kterou se zpomaluje fyzické opotřebení a předchází poruchám a odstraňují se drobnější závady.

Technickým zhodnocením se podle § 47 vyhlášky č. 500/2002 Sb. rozumí zásahy do majetku uvedeného do užívání, které mají za následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů, nebo rozšíření vybavenosti nebo použitelnosti majetku, včetně nástaveb, přístaveb a stavebních úprav, pokud vynaložené náklady dosáhnou ocenění určeného účetní jednotkou pro vykazování jednotlivého dlouhodobého majetku v položkách (DNM, hmotné movité věci a jejich soubory); u staveb dosáhnou vynaložené náklady významné hodnoty ve vztahu k pořizovací ceně nebo reprodukční pořizovací ceně jednotlivé stavby. Pokud je stavba oceněna podle § 25 odst. 1 písm. k) ZoÚ (kulturní památky a církevní stavby oceněné ve výši 1 Kč), pak účetní jednotka postupuje při určení hranice významnosti přiměřeně. Náklady vynaloženými na technické zhodnocení se rozumí souhrn nákladů na dokončené zásahy do jednotlivého dlouhodobého majetku za účetní období.

Drobný nehmotný a hmotný majetek

Hmotné movité věci a nehmotný majetek, které mají dobu použitelnosti delší než 1 rok a nedosahují ocenění stanovené ÚJ, se považují za drobný hmotný a nehmotný majetek, o kterém účetní jednotka účtuje jako o zásobách nebo nákladech.

"Drobný" nehmotný majetek s cenou nižší (než hranice stanovená účetní jednotkou pro kategorii dlouhodobého majetku), se účtuje při pořízení do nákladů (na účet 518 – Ostatní služby) a drobný hmotný majetek jako zásoby nebo na účet 501 – Spotřeba materiálu.

Vyřazení DNM a DHM a technického zhodnocení se uskutečňuje zejména prodejem, likvidací, bezúplatným převodem (darem), vkladem do jiné obchodní korporace, převodem na základě právních předpisů, v důsledku škody nebo manka a převodem z podnikání do osobního užívání.

II. Oceňování

DNM a DHM se oceňují podle § 25–27 ZoÚ, § 47, § 61 a § 61a vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 013 pořizovací cenou, reprodukční pořizovací cenou a vlastními náklady.

a) Pořizovací cena je cena, za kterou byl majetek pořízen (§ 47 vyhlášky č. 500/2002 Sb.) a zejména náklady:

 • na přípravu a zabezpečení pořizovaného majetku, zejména odměny za poradenské služby a zprostředkování, správní poplatky, platby za poskytnuté záruky a otevření akreditivu, expertízy, patentové rešerše a předprojektové přípravné práce,

 • na úroky, zejména z úvěru, pokud tak účetní jednotka rozhodne (účetní jednotka se může rozhodnout, že budou úroky součástí pořizovací ceny majetku nebo je zahrne přímo do nákladů třídy 5),

 • na odvody za dočasné nebo trvalé odnětí zemědělské půdy zemědělské výrobě a poplatky za dočasné nebo trvalé odnětí lesní půdy,

 • na průzkumné, geologické, geodetické a projektové práce včetně variantních řešení a rozpočtu,

 • na zařízení staveniště, odstranění porostu a příslušné terénní úpravy, clo, dopravné, montáž a umělecká díla tvořící součást stavby,

 • na licence, patenty a jiná práva využitá při pořizování majetku, nikoliv pro budoucí provoz,

 • na vyřazení stávajících staveb nebo jejich částí v důsledku nové výstavby. Zůstatkové ceny vyřazených staveb nebo jejich částí a náklady na vyřazení tvoří součást nákladů na novou výstavbu,

 • na náhrady za omezení vlastnických práv, náhrady majetkové újmy vlastníkovi, nájemci nebo pachtýři nemovité věci nebo za omezení v obvyklém užívání, jakož i náhrady za předčasně smýcený porost v souvislosti s výstavbou,

 • na úhradu podílu:

  • na oprávněných nákladech provozovatele přenosové soustavy nebo příslušného provozovatele distribuční soustavy spojených s připojením a zajištěním požadovaného příkonu,

  • na účelně vynaložených nákladech provozovatele distribuční soustavy spojených s připojením a se zajištěním požadované dodávky plynu,

  • na účelně vynaložených nákladech dodavatele spojených s připojením a se zajištěním dodávky tepelné energie,

 • na úhrady nákladů za přeložky, překládky a náhradní pozemní komunikaci účetní jednotce, která má vlastnické právo k dotčenému majetku, anebo která hospodaří s majetkem státu nebo s majetkem územních samosprávných celků,

 • na zkoušky před uvedením majetku do stavu způsobilého k užívání. Vzniknou-li při zkouškách použitelné výrobky nebo výkony, jsou výnosy z těchto výrobků nebo výkonů součástí provozních výnosů a náklady na ně (bez odpisů) součástí provozních nákladů. Zkouškami nejsou záběh a osvojení, které jako počáteční vícenáklady zahajované výroby jsou součástí nákladů po uvedení majetku do stavu způsobilého k užívání,

 • na zabezpečovací, konzervační a udržovací práce při zastavení pořizování majetku a konzervační práce v případě dalšího pokračování. Pokud je pořizování majetku zastaveno trvale, odepíše se pořizovaný majetek při jeho vyřazení do nákladů.

Součástí ocenění DNM a DHM a technického zhodnocení zejména nejsou:

 • opravy a údržba,

 • náklady nájemce nebo pachtýře na uvedení najatého nebo propachtovaného majetku do předcházejícího stavu,

 • kurzové rozdíly,

 • smluvní pokuty a úroky z prodlení, popřípadě jiné sankce ze smluvních vztahů,

 • nájemné za stavební pozemek, na kterém probíhá výstavba,

 • náklady na zaškolení pracovníků,

 • náklady na vybavení pořizovaného dlouhodobého majetku zásobami,

 • náklady na biologickou rekultivaci,

 • náklady spojené s přípravou a zabezpečením dlouhodobého majetku vzniklé po uvedení pořizovaného dlouhodobého majetku do užívání,

 • v případě pozemku náklady spojené s pořízením dlouhodobého hmotného majetku vykazovaného jako stavby, pěstitelské celky trvalých porostů a jiný dlouhodobý hmotný majetek.

Ocenění jednotlivého dlouhodobého nehmotného majetku a odpisovaného dlouhodobého hmotného majetku se zvyšuje o technické zhodnocení, k jehož účtování a odpisování je oprávněna účetní jednotka. V případě finančního leasingu se pořizovací cena majetku převzatého uživatelem do vlastnictví zvýší o technické zhodnocení odpisované uživatelem v průběhu užívání a pokračuje se v odpisování z takto zvýšené pořizovací ceny.

Ocenění dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku a technického zhodnocení se sníží o dotaci na pořízení majetku a o dotaci na úhradu úroků zahrnovaných do ocenění majetku, s výjimkou povolenek na emise a preferenčních limitů bezúplatně nabytých prvním provozovatelem nebo držitelem. Za dotaci se považují bezúplatná plnění, která se poskytují přímo nebo zprostředkovaně podle zvláštních právních předpisů ze státního rozpočtu, státních finančních aktiv, Národního fondu, ze státních fondů, z rozpočtů územních samosprávných celků na stanovený účel. Za dotaci se rovněž považují bezúplatná plnění na stanovený účel ze zahraničí z prostředků Evropského společenství nebo z veřejných rozpočtů cizího státu a granty poskytnuté podle zvláštního právního předpisu. Dotací se rovněž rozumí prominutí části poplatků, pokud to právní předpis umožňuje a příslušný orgán stanovil prominutou část poplatků za dotaci.

DHM pořízený směnnou smlouvou se ocení pořizovací cenou, jsou-li ceny ve smlouvě sjednány, nebo reprodukční pořizovací cenou, nejsou-li ceny ve smlouvě sjednány (§ 47 vyhlášky č. 500/2002 Sb.).

Ocenění pořízeného pozemku je včetně lesního porostu nebo osázení stromy a keři, pokud nejsou pěstitelským celkem trvalých porostů (§ 47 vyhlášky č. 500/2002 Sb.).

Dlouhodobý finanční majetek

Cenné papíry a podíly se podle zákona a vyhlášky č. 500/2002 Sb. oceňují pořizovací cenou (včetně emisního ážia); jsou-li však cenné papíry a podíly nabyty protihodnotou za nepeněžitý vklad vložený do obchodní korporace, základem jejich ocenění u vkladatele je zůstatková (účetní) cena nepeněžitého vkladu v obchodní korporaci. Tato zůstatková (účetní) cena se zvyšuje o daň z přidané hodnoty, pokud zákon o dani z přidané hodnoty považuje tento vklad za zdanitelné plnění. Dosáhne-li účetní cena vkladu, s ohledem na dluhy přecházející současně s vkladem, záporných hodnot, je na účtech cenných papírů a podílů nulové ocenění a rozdíl je zúčtován do výnosů (cenný papír a podíl je účtován na podrozvahových účtech).

Součástí pořizovací ceny cenného papíru a podílu jsou též náklady s pořízením související, například poplatky makléřům, poradcům, burzám. Součástí pořizovací ceny nejsou zejména úroky z úvěrů na pořízení cenných papírů a podílů a náklady spojené s držbou cenného papíru a podílu (§ 48 vyhlášky č. 500/2002 Sb.).

b) Reprodukční pořizovací cena je cena, za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje a užívá se v případech:

 • pořízení majetku darem,

 • vytvoření majetku vlastní činností, na jehož vytvoření vlastní činností nelze zjistit vlastní náklady,

 • bezúplatného nabytí na základě smlouvy o koupi,

 • nově zjištěného majetku a v účetnictví dosud nezachyceného (například inventarizační přebytek),

 • vkladu dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, s výjimkou případů, kdy vklad je oceněn podle společenské smlouvy nebo zakladatelské listiny jinak,

 • majetku pořízeného směnnou smlouvou, nejsou-li ceny ve smlouvě sjednány,

 • bezúplatného nabytí preferenčních limitů a povolenek na emise prvním držitelem nebo provozovatelem a účtuje se a vykazuje jako poskytnutí dotace ve výši ocenění reprodukční pořizovací cenou.

Poznámka:

Kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby, pokud není známa jejich pořizovací cena, se oceňují ve výši 1 Kč.

c) Vlastní náklady

Vlastními náklady se rozumí podle § 25 odst. 5 písm. d) ZoÚ přímé náklady vynaložené na výrobu nebo jinou činnost, popřípadě i přiřaditelné nepřímé náklady, které se vztahují k výrobě nebo jiné činnosti; do přímých nákladů se zahrnuje pořizovací cena materiálu a jiných spotřebovaných výkonů a další náklady, které vzniknou v přímé souvislosti s danou výrobou nebo jinou činností.

III. Účtové skupiny

01x – Dlouhodobý nehmotný majetek

012 – Nehmotné výsledky vývoje

Do dlouhodobého nehmotného majetku nelze aktivovat náklady na výzkum – podrobně u účtu 012.

Novelou ZOK je nově od 1. 1. 2021 do § 40 odst. 2 ZOK přesunut a nepatrně přeformulován § 28 odst. 7 ZoÚ (zákon o účetnictví neupravuje omezení rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů v případě vykazování nákladů na vývoj), který upravoval omezení rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů v případě, že jsou v aktivech rozvahy vykazovány náklady na vývoj. Částka k rozdělení se v tomto případě snižuje o částku neodepsaných nákladů na vývoj.

013 – Software

014 – Ostatní ocenitelná práva

Výše uvedený DNM musí být buď vytvořen vlastní činností k obchodování s ním, anebo nabyt od jiných osob (nesmí být vytvořen pro používání v účetní jednotce), jeho doba použitelnosti je delší než jeden rok a ocenění je od výše určené účetní jednotkou, při splnění povinností stanovených zákonem, zejména respektováním principu významnosti a věrného a poctivého zobrazení majetku.

Od 1. 4. 2019 je účinná novela ZDP, která významně upravila oblast odpočtu na podporu výzkumu a vývoje. Byl zaveden nový institut "Oznámení o záměru odečíst od základu daně odpočet na podporu výzkumu a vývoje". Byla zrušena povinnost sepsat a schválit tzv. Projekt výzkumu a vývoje před jeho zahájením. Byla zavedena povinnost sepsat a schválit tzv. Projektovou dokumentaci nejpozději ve lhůtě k podání řádného daňového přiznání za první zdaňovací období, za které poplatník náklady na projekt uplatní.

Při obdržení dotace, která sníží cenu pod hranici pro DNM, patří výsledky vývoje, software i ocenitelná práva stále do DNM a odpisují se postupně. Nejde o drobný DNM nebo o náklady, které by mohly být odepsány 100% při zařazení. Je-li dotace ve výši 100% pořizovací ceny, vede se majetek v podrozvahové evidenci. Majetek je tak v rozvaze podhodnocen, mělo by o tom být informováno v příloze v účetní závěrce.

Na účtu 012 se nezachycují výsledky vývoje, které jsou předmětem průmyslových nebo jiných ocenitelných práv – ty patří na účet 014.

Na účtu 013 se zachycuje jenom software pořízený od jiných osob nebo vyrobený vlastní činností, ale za účelem obchodování s ním. Software vyráběný pro vlastní potřebu ÚJ je zachycován přímo do nákladů při svém vzniku.

Software může sestávat z jednotlivých modulů. Pak je nutné posoudit, zda jsou moduly samostatně využitelné nebo ne. Mohou-li moduly plnit samostatnou funkci (např. modul účetnictví a modul mzdy), pak je pro potřeby účetní i daňové můžeme vést samostatně (i když byly pořízeny společně). Současně však může uživatel tyto moduly spojit a vést společně.

Na účtu 014 bývají někdy nesprávně zachycována i ocenitelná práva, která jsou výsledkem výzkumné a obdobné činnosti, ale nejsou předmětem průmyslových nebo jiných ocenitelných práv.

Náklady na variantní řešení mohou tvořit velmi významnou část pořizovací ceny, bývají však někdy chybně účtovány přímo do nákladů.

015 – Goodwill

Vždy se musí se jednat o goodwill odvozený, který vzniká při získání obchodního závodu za úplatu, vkladem nebo při přeměnách obchodních korporací, aby mohla být hodnota goodwillu zjištěna a goodwill aktivován.

Nejčastější chybou ÚJ je nerozlišování mezi oceňovacím rozdílem k nabytému majetku – účet 027 a goodwillem, a tím i jejich chybným vykázáním v rozvaze.

019 – Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

Při spotřebě, prodeji či jiném úbytku těchto aktiv nebo při odpisu preferenčního limitu bezúplatně nabytého prvním držitelem, který lze odpisovat, se odpovídající částka zaúčtovaná ve prospěch příslušného účtu účtové skupiny 34x zaúčtuje na příslušné účty výnosů ve věcné a časové souvislosti s náklady.

Dlouhodobým nehmotným majetkem nejsou zejména znalecké posudky, průzkumy trhu, plány rozvoje, návrhy propagačních a reklamních akcí, certifikace systému jakosti a software pro řízení technologií nebo pro zařízení, která bez tohoto software nemohou fungovat. Dále může účetní jednotka rozhodnout, že dlouhodobým nehmotným majetkem nejsou zejména technické a energetické audity, lesní hospodářské plány a plány povodí.

02x – Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný

021 – Stavby

Stavba (až na výjimky) není samostatnou věcí a nebude ani předmětem samostatné evidence v katastru nemovitostí (bude evidována jen jako součást pozemku).

Předmětem evidence v katastru nemovitostí nejsou rozestavěné stavby. Pokud je stavba považovaná podle starého občanského zákoníku platného do 31. 12. 2013, za samostatnou věc, má k 1. 1. 2014 vlastníka odlišného od vlastníka pozemku, zůstává podle § 3055 NOZ tato stavba nadále samostatnou věcí nemovitou a bude takto nadále evidována v katastru nemovitostí i při případných dalších převodech.

Právo stavby se sleduje odděleně od stavby a účtuje se na samostatných analytických účtech k syntetickému účtu 021 – Stavby. Právo stavby se odepisuje samostatně. V případě, že je pořízeno současně právo stavby i stavba za jednu cenu, v účetnictví se cena rozdělí na část odpovídající stavbě a na část odpovídající právu stavby. U účetních jednotek, které nabývají právo stavby za účelem prodeje, se účtuje a vykazuje v zásobách jako zboží.

Účetní odpisy lze uplatnit již doručením návrhu na vklad do katastru nemovitostí, pokud k němu nedojde, zápisy a odpisy se zpětně opraví. Daňové odpisy se uplatní po převodu vlastnického práva, tj. až dnem zápisu do katastru nemovitostí.

Dochází-li k vyřazení stávajících staveb nebo jejich částí v důsledku nové výstavby, jsou zůstatkové ceny vyřazených staveb nebo jejich částí a náklady na jejich vyřazení součástí nákladů na novou výstavbu.

Další chyby dělají kupující při určování okamžiku, ke kterému stavbu zařadit do DHM, pokud účtují již na základě kupní smlouvy anebo naopak čekají až na zápis do katastru nemovitostí. Stejný problém vzniká i při uplatňování účetních a daňových odpisů.

U staveb je velice důležité správně doložit, zda bylo provedeno technické zhodnocení nebo oprava a údržba. Ne vždy je to zřejmé přímo z faktury podle jejího textu a FÚ vyžaduje další důkazní prostředky. Oprava je nákladem přímo, technické zhodnocení až v odpisech ze zvýšené ceny.

Při odpisování stavby, která byla vložena do společnosti jako vklad, může být jiná odpisová základna pro odpisy účetní (je stanovena ve společenské smlouvě a posudkem znalce) a pro odpisy daňové (pokračuje se v odpisování, pokud jde o majetek, který měl vkladatel ve svém obchodním majetku).

022 – Hmotné movité věci a jejich soubory

U movitých věcí je někdy problém stanovit správně den uvedení majetku do užívání. Za uvedení do užívání se považuje i zkušební provoz, pokud již během tohoto provozu slouží majetek k dosažení zdanitelných příjmů.

Při obdržení dotace, která sníží cenu pod hranici pro DHM, patří hmotné movité věci stále do DHM a odpisují se postupně. Nejde o drobný DNM nebo o náklady, které by mohly být odepsány 100% při zařazení. Je-li dotace ve výši 100 % pořizovací ceny, vede se majetek v podrozvahové evidenci. Majetek je tak v rozvaze podhodnocen a mělo by o tom být informováno v příloze v účetní závěrce.

Při odpisování hmotné movité věci, která byla vložena do společnosti jako vklad, může být jiná odpisová základna pro odpisy účetní (je stanovena ve stanovách posudkem znalce) a pro odpisy daňové (pokračuje se v odpisování, pokud se jedná o majetek, který měl vkladatel ve svém v obchodním majetku).

025 – Pěstitelské celky trvalých porostů

Momentem dokončení pořízení majetku je dokončení výsadby. Tento majetek se nikdy neeviduje v rámci zásob.

Trvalý porost dosahuje plodnosti až za několik let po výsadbě, a teprve tehdy se začíná odpisovat.

Na tomto účtu se zachycují pouze trvalé porosty, které mají hospodářské využití. Nesledují se zde stromy a keře, které jsou pěstovány pro okrasu apod., byť by splňovaly parametry rozlohy a hustoty výsadby uvedené výše. Tyto se stávají součástí hodnoty pozemku, pokud jsou s pozemkem zakoupeny, nebo se náklady na jejich výsadbu ve vlastní režii stávají součástí provozních nákladů.

Lesní porost, který je zakoupený i s pozemkem za účelem pěstování lesa se nezařazuje na tento účet, ale je evidován spolu s pozemkem a neodpisuje se.

026 – Dospělá zvířata a jejich skupiny

Narozená a dospívající mláďata se sledují v rámci zásob na účtu 124. Do dospělých zvířat je obvykle vybírána jen část zvířat podle potřeby, kapacity chovu a zejména podle vlastností, které zvíře má.

ÚJ musí rozlišovat úhyn např. v důsledku choroby, nebo špatného zacházení apod. (jde o náklad) od brakace, která je účtována jako prodej i pokud s ní není spojen výnos.

Další chyby bývají spojeny s nesprávným stanovením odpisů, protože pro dospělá zvířata je stanoven úplně jiný režim než je pro ostatní DHM.

027 – Oceňovací rozdíl k nabytému majetku

Nejčastější chybou ÚJ je nerozlišování mezi oceňovacím rozdílem k nabytému majetku a goodwillem (účet 015), a tím i jejich chybným vykázáním v rozvaze.

029 – Jiný dlouhodobý hmotný majetek

03x – Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný

031 – Pozemky

Součástí pozemku jsou i stroje a další zařízení upevněná ve stavbě – tuto úpravu najdeme v § 508 NOZ.

Pozor na inženýrské sítě budované na pozemku, protože ty se jako stavby odpisují.

Náklady spojené s úpravou pozemku ÚJ někdy nesprávně účtuje jako provozní náklady (např. vybudované cesty, chodníky, dlažby, komunikace atd.). Kromě výsadby rostlin však jde o stavby, které se odpisují.

032 – Umělecká díla a sbírky

04x – Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek

043 – Nedokončený dlouhodobý finanční majetek

Od roku 2018 jsme změnili číselné označení účtu z 043 na 064, aby lépe vyjadřoval příslušnost ke kategorii dlouhodobého finančního majetku. Obsah účtu se nemění.

05x – Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek

Některé ÚJ nerozlišují, zda se jedná o zálohy nebo závdavky provozní (patří na účet 314) nebo investiční (patří na účet 051 nebo 052) a účtují o všech poskytnutých zálohách nebo závdavcích jako o provozních.

K zálohám a závdavkům nelze tvořit daňově uznatelné opravné položky, protože nebyly při svém vzniku účtovány do výnosů.

06x – Dlouhodobý finanční majetek

Analytické účty k cenným papírům a podílům se vedou minimálně podle druhu cenných papírů a dále podle emitentů a jmenovitých hodnot, popřípadě podle měn, na které cenné papíry a podíly znějí.

Nejčastější chybou je oceňování CP a podílů cenou pořízení a ne pořizovací cenou, jejíž součástí je např. ážio, cena uplatněné opce na její nákup, poplatky a provize makléřům, poradcům, burzám a ostatní

Nahrávám...
Nahrávám...