dnes je 15.7.2024

Input:

Výkon rozhodnutí a exekuce v konkursu

15.4.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

17.6.3.8.2.1
Výkon rozhodnutí a exekuce v konkursu

Mgr. Ivana Mlejnková

Trvající zákaz nařízení a provedení výkonu rozhodnutí a exekuce postihující majetek podstaty a jeho výjimka pro pohledávky v režimu za podstatou

S účinností od 1. 1. 2014 (změnou IZ provedenou zákonem č. 294/2013 Sb.) byla koncepce úpravy poměrů exekučního a úpadkového práva nově nastavena způsobem prosazujícím prioritu insolvenčního řízení před výkonem rozhodnutí či exekucí postihujících majetek náležející do majetkové podstaty (neděje-li se tak pro vymožení pohledávek za podstatou).

Beze změny zůstala dosavadní úprava § 109 odst. 1 písm. c) IZ (ve znění účinném do 31. 12. 2013, viz část >4.3) potud, že od okamžiku účinků zahájení insolvenčního řízení výkon rozhodnutí či exekuci, které by postihovaly majetek dlužníka nebo jiný majetek náležející do majetkové podstaty, lze sice nařídit nebo zahájit (proti povinnému, jestliže IZ nestanoví jinak), nelze jej však provést. K tomu je v daném ustanovení s účinností od 1. 1. 2014 nově stanoveno, že takový výkon rozhodnutí nebo exekuci lze nařídit a také provést pro pohledávky za majetkovou podstatou (§ 168 IZ) a pohledávky jim na roveň postavené (§ 169 IZ) na základě rozhodnutí insolvenčního soudu vydaného podle § 203 odst. 5 IZ a s omezeními tímto rozhodnutím založenými. Podle nového § 140e IZ zavedeného s účinností od 1. 1. 2014 (viz část >4.5.3.1 a 7.3.8) ovšem od rozhodnutí o úpadku (po dobu trvání jeho účinků) nelze výkon rozhodnutí či exekuci postihující majetek náležející do majetkové podstaty již ani nařídit nebo zahájit, leda pro pohledávky v režimu za podstatou na základě rozhodnutí insolvenčního soudu vydaného podle § 203 odst. 5 IZ (viz část 5.2.6).

Úprava § 267 IZ v jeho znění účinném do 31. 12. 2013 stanovila, že i pro případ řešení dlužníkova úpadku konkursem platí nadále zákaz provedení (nikoli i nařízení) výkonu rozhodnutí nebo exekuce postihující majetek náležející do majetkové podstaty (tehdejší odstavec 1), a to ovšem s onou výjimkou umožňující vymáhání pohledávek v režimu za podstatou na základě rozhodnutí insolvenčního soudu (formulovanou v tehdejším odstavci 2).

Protože účinek zahájení insolvenčního řízení spočívající v zákazu provedení výkonu rozhodnutí nebo exekuce postihujícího majetek náležející do podstaty zůstává v platnosti i v případě prohlášení konkursu a protože i ona výjimka z tohoto zákazu týkající se vymáhání pohledávek v režimu za podstatou podle rozhodnutí insolvenčního soudu vydaného dle § 203 odst. 5 IZ je obecným pravidlem, které se neprosazuje jen v konkursu, byla tato úprava s účinností od 1. 1. 2014 z ustanovení § 267 IZ vyňata se současným začleněním zmíněné výjimky do § 109 odst. 1 písm. c) IZ. Přitom i nadále platí, že ani prohlášením konkursu na majetek dlužníka se již probíhající řízení o výkon rozhodnutí nebo exekuce nepřerušuje [viz nynější § 266 odst. 1 písm. h) IZ, část >7.3.8.2].

Současně s těmito změnami byla zrušena úprava obsažená do 31. 12. 2013 v § 267 odst. 3 IZ, která v souvislosti s prohlášením konkursu formulovala zákaz vedení výkonu rozhodnutí na majetek insolvenčního správce na základě rozhodnutí nebo jiných exekučních titulů vzniklých proti němu v průběhu insolvenčního řízení pro nároky týkající se majetkové podstaty, včetně výjimek z tohoto zákazu. Tato úprava byla s účinností od 1. 1. 2014 přemístěna do nového § 40a IZ jako pravidlo obecně platné bez zřetele ke zvolenému způsobu řešení dlužníkova úpadku. K uvedenému viz též část >7.5.1.4.

Beze změny platí od 1. 1. 2014 ta úprava § 267 odst. 1 IZ, podle níž (není-li dále stanoveno jinak) návrh na nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuční návrh se i nadále podává jen proti povinnému; proti insolvenčnímu správci jej nelze podat ani v případě, že povinným je dlužník. K tomu se výslovně dodává, že tím není dotčeno ustanovení § 140e IZ, tj. že i po prohlášení konkursu nadále platí účinek rozhodnutí o úpadku dle § 140e IZ spočívající v tom, že výkon rozhodnutí nebo exekuci postihujícího majetek náležející do podstaty (nejde-li o výše zmíněné vymáhání pohledávek v režimu za podstatou) nelze již ani nařídit nebo zahájit.

Nutno dodat, že účinky nařízení výkonu rozhodnutí či exekuce (jakož i účinky doručení vyrozumění o zahájení exekuce a účinky vydaných exekučních příkazů) dle § 285 odst. 1 písm. a) IZ zpeněžením majetkové podstaty zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku (viz výklad v části >7.5).

Nerozdělený výtěžek exekuce náležející do podstaty

V době zahájení insolvenčního řízení se může exekuční řízení postihující majetek podstaty nacházet v různé fázi, a může tedy dojít kupř. i k situaci, kdy před zahájením insolvenčního řízení byly již nařízený výkon rozhodnutí či exekuce prodejem nemovitosti dlužníka provedeny (po právní moci usnesení o příklepu bylo vydražitelem zaplaceno nejvyšší podání a vydražitel se stal vlastníkem dražených nemovitostí), ale nebylo dosud vydáno rozvrhové usnesení dle § 337 a násl. OSŘ o uspokojení pohledávek

Nahrávám...
Nahrávám...