dnes je 20.6.2024

Input:

Vzorový účtový rozvrh pro podnikatele účtující dle prováděcí vyhlášky č. 500/2002 Sb., v platném znění

20.6.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer

15.11.2.3.1
Vzorový účtový rozvrh pro podnikatele účtující dle prováděcí vyhlášky č. 500/2002 Sb., v platném znění

Vzorový účtový rozvrh pro podnikatele účtující dle prováděcí vyhlášky č. 500/2002 Sb., v platném znění

 

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0-DLOUHODOBÝ MAJETEK

01-Dlouhodobý nehmotný majetek

011-Zřizovací výdaje

012-Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

013-Software

014-Ocenitelná práva

015-Goodwill

017-Povolenky na emise a preferenční limity

019-Jiný dlouhodobý nehmotný majetek

02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný

021-Stavby

022-Samostatné movité věci a soubory movitých věcí

025-Pěstitelské celky trvalých porostů

026-Dospělá zvířata a jejich skupiny

027-Oceňovací rozdíl k nabytému majetku

029-Jiný dlouhodobý hmotný majetek

03-Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný

031-Pozemky

032-Umělecká díla a sbírky

04-Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek a pořizovaný dlouhodobý finanční majetek

041-Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku

042-Pořízení dlouhodobého hmotného majetku

043-Pořízení dlouhodobého finančního majetku

05-Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek

051-Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

052-Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

053-Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek

06-Dlouhodobý finanční majetek

061-Podíly v ovládaných a řízených osobách

062-Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

063-Realizovatelné cenné papíry a podíly

065-Dlužné cenné papíry držené do splatnosti

066-Půjčky ovládaným a řízeným osobám a účetním jednotkám pod podstatným vlivem

067-Ostatní půjčky

069-Jiný dlouhodobý finanční majetek

07-Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku

071-Oprávky ke zřizovacím výdajům

072-Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje

073-Oprávky k softwaru

074-Oprávky k ocenitelným právům

075-Oprávky ke goodwillu

079-Oprávky k jinému dlouhodobému nehmotnému majetku

08-Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku

081-Oprávky ke stavbám

082-Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí

085-Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů

086-Oprávky k dospělým zvířatům a jejich skupinám

089-Oprávky k jinému dlouhodobému hmotnému majetku

09-Opravné položky k dlouhodobému majetku

091-Opravná položka k dlouhodobému nehmotnému majetku

092-Opravná položka k dlouhodobému hmotnému majetku

093-Opravná položka k dlouhodobému nedokončenému nehmotnému majetku

094-Opravná položka k dlouhodobému nedokončenému hmotnému majetku

095-Opravná položka k poskytnutým zálohám

096-Opravná položka k dlouhodobému finančnímu majetku

097-Oceňovací rozdíl k nabytému majetku

098-Oprávky k oceňovacímu rozdílu k nabytému majetku

 

ÚČTOVÁ TŘÍDA 1-ZÁSOBY

11-Materiál

111-Pořízení materiálu

112-Materiál na skladě

119-Materiál na cestě

12-Zásoby vlastní výroby

121-Nedokončená výroba

122-Polotovary vlastní výroby

123-Výrobky

124-Malá a ostatní zvířata a jejich skupiny

13-Zboží

131-Pořízení zboží

132-Zboží na skladě a v prodejnách

139-Zboží na cestě

15-Poskytnuté zálohy na zásoby

151-Poskytnuté zálohy na zásoby krátkodobé

152-Poskytnuté zálohy na zásoby dlouhodobé

19-Opravné položky k zásobám

191-Opravná položka k materiálu

192-Opravná položka k nedokončené výrobě

193-Opravná položka k polotovarům vlastní výroby

194-Opravná položka k výrobkům

195-Opravná položka k malým a ostatním zvířatům

196-Opravná položka ke zboží

197-Opravná položka k zálohám na materiál

198-Opravná položka k zálohám na zboží

199-Opravná položka k zálohám na zvířata

 

ÚČTOVÁ TŘÍDA 2-FINANČNÍ ÚČTY

21-Peníze

211-Pokladna

213-Ceniny

22-Účty v bankách

221-Bankovní účty

23-Krátkodobé bankovní úvěry

231-Krátkodobé bankovní úvěry

232-Eskontní úvěry

24-Krátkodobé finanční výpomoci

241-Emitované krátkodobé dluhopisy

249-Ostatní krátkodobé finanční výpomoci

25-Krátkodobé cenné papíry a podíly a pořizovaný krátkodobý finanční majetek

251-Majetkové cenné papíry k obchodování

252-Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly

253-Dlužné cenné papíry k obchodování

255-Vlastní dluhopisy

256-Dlužné cenné papíry se splatností do jednoho roku držené do splatnosti

257-Ostatní realizovatelné cenné papíry

259-Pořizování krátkodobého finančního majetku

26-Převody mezi finančními účty

261-Peníze na cestě ,

29-Opravné položky ke krátkodobému finančnímu majetku

291-Opravná položka ke krátkodobému finančnímu majetku

 

ÚČTOVÁ TŘÍDA 3-ZÚČTOVACÍ VZTAHY

31-Pohledávky (krátkodobé i dlouhodobé)

311-Pohledávky z obchodních vztahů krátkodobé

313-Pohledávky za eskontované cenné papíry

314-Poskytnuté provozní zálohy

315-Ostatní pohledávky

316-Pohledávky z obchodních vztahů dlouhodobé

32-Závazky (krátkodobé)

321-Závazky z obchodních vztahů,

322-Směnky k úhradě

324-Přijaté provozní zálohy

325-Ostatní závazky

33-Zúčtování se zaměstnanci a institucemi

331-Zaměstnanci

333-Ostatní závazky vůči zaměstnancům

335-Pohledávky za zaměstnanci

336-Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění

34-Zúčtování daní a dotací

341-Daň z příjmů

342-Ostatní přímé daně

343-Daň z přidané hodnoty

345-Ostatní daně a poplatky

346-Dotace ze státního rozpočtu

347-Ostatní dotace

35-Pohledávky za společníky, za účastníky sdružení a za členy družstva

351-Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami

352-Pohledávky za účetními jednotkami pod podstatným vlivem

353-Pohledávky za upsaný základní kapitál

354-Pohledávky za společníky při úhradě ztráty

355-Ostatní pohledávky za společníky a členy družstva

358-Pohledávky k účastníkům sdružení

36-Závazky ke společníkům, k účastníkům sdružení a ke členům družstva

361-Závazky k ovládaným a řízeným osobám

362-Závazky k osobám pod podstatným vlivem

364-Závazky ke společníkům při rozdělování zisku

365-Ostatní závazky ke společníkům a členům družstva

366-Závazky ke společníkům a členům družstva ze závislé činnosti

367-Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a vkladů

368-Závazky k účastníkům sdružení

37-Jiné pohledávky a

Nahrávám...
Nahrávám...